Til Børne- og Ungdomsudvalget i Københavns Kommune

Som paraplyorganisation for en del selvejende institutioner i
Københavns Kommune, har MDI følgende kommentarer til mål for forpligtende
samarbejde mellem skoler, institutioner og klubber samt forslaget til
implementering af målarbejdet:

 • MDI er enige i det vigtige i at sikre, at alle børn og unge bliver set som hele mennesker, på tværs af de sammenhænge, som de indgår i og at det derfor er relevant at styrke samarbejdet mellem skoler, institutioner og klubber

 

 • Vi er også enige i, at det er vigtigt, at de forskellige kompetencer og den viden som henholdsvis lærere og pædagoger har, kommer i spil i hverdagen i et øget
  samarbejde omkring børnene, og særligt i forhold til overgangene mellem de enkelte steder, hvor børnene er

 

 • I forhold til målene, er det positivt, at der dels er givet rum til lokal pædagogisk og metodisk tilrettelæggelse, og dels at målene relaterer sig til de øvrige mål m.v. på områderne, fx de pædagogiske pejlemærker og mål for klubarbejdet  

 

 • Det forebyggende perspektiv er vigtigt, og det lokale arbejde kan med fordel bygge videre på de vejledninger, der er udarbejdet i samarbejde mellem BUF og SOF i forhold til bekymringer omkring et barn eller en ung, ligesom der må være et fortsat fokus på forvaltningsniveau med at øge samarbejdsstrukturerne imellem SOF og BUF i forhold til udsatte børn og unge, så hurtig indsats kan iværksættes 

   

 • I forhold til det forebyggende perspektiv er det desuden vigtigt, at viden overdragelse mellem de enkelte steder sker ud fra et ressource syn, det vil sige ud fra barnets eller den unges samt familiens styrker, i stedet for mangler

 

 • Det er vigtigt for projektets gennemførelse, at børn og forældre inddrages i drøftelserne af, hvad der sikrer gode overgange - det bør indtænkes direkte i implementeringsplanen

 

 • Behov for hjælp til strukturer, der kan understøtte der, hvor der kan være op til 5 forskellige samarbejdsparter for en enkelt skole eller institution

 

 • Bekymring for om der med afskaffelsen af "samtænkningen" i en overgangsperiode til implementering af samarbejdsaftaler om styrket samarbejde, vil miste vigtig fælles viden og samarbejde omkring udsatte børn. Den læring, der er sket og den praksis, der har været indarbejdet, anbefales søgt sikret videre i arbejdet om styrket samarbejde, både fagligt og økonomisk. Herunder at man også forholder sig til, at fritids- og juniorklubber ikke har haft ressourcer til arbejdet.

 

 • Projektet er vigtigt og ambitiøst. Økonomien fremstår imidlertid noget uklar. De tidligere tildelte ressourcer fra "samtænkningen" påtænkes fremover anvendt til udvikling og implementering med 100.000 kr. til hvert lokalt område uden anvisninger af hvordan. Det er vigtigt at pengene fra samtænkningen, også fremover bliver anvendt så tæt på brugerne/borgerne som muligt.    Med venlig hilsen


Direktør Anders Zorck og Organisationskonsulent Kirsten Birk Olsen


MDI (Menighedernes Daginstitutioner)

26. februar 2017