Tidligere i år sammensatte Ellen Trane Nørby (minister for Børn, Undervisning og Ligestilling) en såkaldt mastergruppe, hvis opgave er at udarbejde en ramme for, hvordan den eksisterende pædagogiske læreplan i de danske dagtilbud kan revideres og styrkes.

Mastergruppen består af praktikere samt forskellige videnspersoner, de har udfærdiget en rapport der netop er udkommet. Rapportens indhold skal danne ramme for seks udpegede arbejdsgrupper (én gruppe for hvert eksisterende læreplanstema), der har til opgave at udfolde mastergruppens arbejde og konkretisere det.

Høringsret og workshops
I fobu følger vi det igangværende arbejde med de pædagogiske læreplaner tæt og med stor interesse. fobu har blandet andet opnået høringsret ifm. en eventuel fremtidig indstilling fra ministeriet om at ændre på de eksisterende læreplaner. Ligeledes er fobus pædagogiske konsulent, Dorthe Filtenborg Merot, udpeget til at sidde med i én af arbejdsgrupperne (arbejdsgruppe tema 6 – "Kulturelle udtryksformer og værdier"), der har taget over efter mastergruppen.

Det er vigtigt for fobu, at barnets perspektiv (legens betydning, relationer, kreativitet m.m.) kommer i fokus, så kerneopgaven i institutionen (pædagogisk praksis omkring det gode børneliv) har en sammenhæng med de pædagogiske læreplaner.

I fobu Akademi har vi arrangeret workshops om de pædagogiske læreplaner (revision og nytænkning af dem). Ved disse workshops har Dorthe holdt oplæg samt indbudt til fælles refleksion og debat.

Det foregik i København onsdag d. 31. august 2016 kl. 9-11 og igen tirsdag d. 25. oktober 2016 kl. 9-11. (Læs om workshoppen HER og HER). I Aarhus var der workshop torsdag d. 22. september kl. 15 - 17 i Børnely, Valdemarsgade 16, 8000 Aarhus C. (Læs om den workshop HER)

Inden længe kommer næste fobu medlemsblad (december nummeret 2016), og det vil - helt aktuelt - have netop de pædagogiske læreplaner som tema. Bladet vil indeholde informative, opdaterede og praksisorienterede artikler og reportager omkring de pædagogiske læreplaner.

Vi har i fobu en plan om at komme grundigt rundt om det igangværende ministerielle arbejde samt sikre, at vigtige informationer, nye perspektiver og evt. kommende ændringer ift. det pædagogiske grundlag formidles videre til vores medlemsinstitutioner.

Pointer fra mastergruppens arbejde
Mastergruppen har i deres rapport præciseret nogle pointer ift. den pædagogiske læreplan. Disse pointer er bl.a. at:

  • Læreplanen skal være et fælles pædagogisk grundlag for dagtilbuddene.
  • Det er vigtigt at fremhæve legen, børnefællesskaber og børn som medskabere af et læringsmiljø, som lederen og det pædagogiske personale er ansvarlige for.
  • Det skal udfoldes, hvad meningsfuld evaluering i dagtilbud handler om og hvordan det kan understøtte udvikling af praksis.
  • Der formuleres få, brede pædagogiske læringsmål, som skal give retning og plads til lokal faglig refleksion.
  • Der skal være en fastholdelse af de nuværende læreplanstemaer, men at de skal kvalificeres, udfoldes og opdateres ligesom sammenhængen mellem temaerne skal styrkes.
  • Den styrkede pædagogiske læreplan først og fremmest skal være det pædagogiske personales og ledernes redskab.
  • De overordnede læreplanstemaer bør fastholdes, men at titlerne kan ændres.
  • Indholdet i læreplanens tema skal udfoldes, så læringsmiljøets betydning omkring fx børnenes nysgerrighed, selvværd og kreativitet findes i temabeskrivelserne.

Du kan finde og læse hele mastergruppens rapport: ”Master for en styrket pædagogisk læreplan” her i linket, hvor der også er et videoklip med ministeren. Se det HER

Den videre proces er, at de seks arbejdsgrupper fortsat skal arbejde med mastergruppens ramme og komme med konkrete forslag til, hvordan læreplanstemaerne kan udfoldes, samt hvordan brede pædagogiske læringsmål kan udformes. Før udgangen af 2016 skal dette arbejde være afsluttet, så ministeren kan få materialet med henblik på – muligvis – at indstille til en permanent (lov)ændring ifm. de pædagogiske læreplaner.

Har du spørgsmål eller input til fobus workshops er du meget velkommen til at skrive til pædagogisk konsulent Dorthe Filtenborg Merot på email dfm@fobu.dk 

8. november 2017