Som bekendt har vi i Danmark fået ny regering, og med denne fulgte et skift på det vigtige børneområde i form af ny minister og et nyt ministerium. En spændende proces, som vi alle har fulgt og stadig følger nøje. Særligt set i lyset af, at hele år 2016 har stået i læreplaners tegn med henblik på at revidere de nuværende pædagogiske læreplaner.

Den nedsatte Mastergruppe og de efterfølgende seks nedsatte arbejdsgrupper havde netop færdiggjort deres arbejde med henblik på indstilling til den daværende minister, da der kom ny regering, ny minister og et nyt ministerium.

Men nu er det et glædeligt faktum, at den nye minister for børneområdet, Mai Mercado (Børne- og Socialminister), netop har fået præsenteret forslagene fra arbejdsgrupperne til ”En styrket pædagogisk læreplan – udkast til temabeskrivelser, pædagogiske læringsmål og punkter om det gode læringsmiljø”. Mai Mercado ser positivt på materialet med henblik på at drøfte en såkaldt fælles retning for dagtilbuddenes pædagogiske arbejde med Folketingets partier i det nye år. Det afventer vi i fobu med spænding og følger processen tæt.

I skrivende stund har vi, i tråd med ovenstående nyhed, netop udsendt fobu medlemsblad, der har ”Pædagogiske læreplaner” som gennemgående emne. Et medlemsblad, der ser grundigt på læreplanernes historie, betydning, perspektiver samt fremtid med de kommende styrkede pædagogiske læreplaner som det centrale fokuspunkt.

Ligeledes har vi i fobu akademi sat de kommende styrkede pædagogiske læreplaner øverst på dagsordenen og tilbyder derfor opdaterede, relevante kurser i første halvår af 2017 omhandlende blandt andet et styrket forældresamarbejde, evalueringskultur og skabelse af en høj-kvalitetsinstitution. Som noget nyt er alle fobu akademi kurser (med interne undervisere) gratis for medlemsinstitutioner.

Vi vil løbende opdatere Jer med sidste nyt om de pædagogiske læreplaner. I den forbindelse kan også nævnes, at fobu har høringsret ift. kommende politisk indstilling  – en ret, vi vil værne om og med fokus på det gode børneliv som omdrejningspunkt.

Yderligere materiale
Arbejdsgruppernes samlede bidrag kan hentes her:http://sm.dk/arbejdsomraader/dagtilbud/viden-og-udvikling/styrket-paedagogisk-laereplan/  

Børne- og Socialminister Mai Mercado og medlemmer fra Kvalitetsforum for Dagtilbud har udsendt en pressemeddelelse, der kan hentes her: http://sm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2016/dec/minister-vil-droefte-faelles-retning-for-dagtilbuds-paedagogiske-arbejde-med-folketinget/

8. november 2017