KL inviterede til udfoldelse og dialog om dannelse og uddannelse på 0-18 års området, da de den 2.-3. februar afholdte Børn & Unge Topmøde 2017. KL og kommunerne har sat stort fokus på hele 0-18 års området, der også berører de selvejende og private dagtilbud samt de selvejende fritidstilbud. Derfor deltog bestyrelsesformand Ida Balling, direktør Anders Zorck, pædagogisk konsulent Dorthe Filtenborg Merot og kommunikationskonsulent Michelle Estelle Ringgaard Rivas fra fobu i topmødet. Vi blev klogere på, hvordan vi kan tænke udvikling i forhold til at påvirke politisk og vi fik input fra den nyeste forskning med praksiseksempler. Al den nye viden vil vi videreformidle, omsætte til kurser i fobu akademi og integrere i vores nuværende arbejde.

Her er indblik i nogle af oplægsholdernes pointer:
Social- og Børneminister Mai Mercado understregede, at dannelse skal være for alle børn. Det er vigtigt med fleksible dagtilbud og at der sættes ind med tidlige indsatser. Der bliver afsat 580 mio. kr. til dagtilbud, som de i foråret 2017 følger op på, hvordan de konkret skal anvendes. I forhold til et generelt udspil om kvalitet på dagtilbud, kommer også det ventede lovforslag om revision af de pædagogiske læreplaner.

Forfatter og professor Svend Brinkmann formidlede skarpt, at fællesskab er det vigtigste i forhold til dannelse, da det sker i et samspil. Derfor er gode rollemodeller vigtige. Dannelse er ’at se ud i verden’ og tænke på andre end sig selv. Det handler om at flytte os fra selvudviklingens ’hvem er jeg’ til dannelsens ’hvad er jeg en del af’. Vi skal alle have en moralsk radar i forhold til hinanden. For professio­nelle voksne betyder det at stå fast på gode værdier og kæmpe for dem. Individ og fællesskabe er ikke hinandens modsætninger, men derimod hinandens forudsætninger. 

Agi Csonka, som er direktør i Socialforskningsinstituttet (SFI) og formand for Rådet for Børns Læring, op­lis­tede risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer i forhold til dannelse, der også kan siges at handle om livsduelighed. Risikofaktorer er fx misbrug, vold, krig, ringe relationer til forældre eller/og pædagoger. Beskyttelsesfaktorer er håb, støtte, adgang til sundhed og uddannelse, relationer af god kvalitet til forældre eller/og pædagoger. Og meldingen er klar: dagtilbud, fritidstilbud og skoler KAN gøre en stor positiv forskel – især for de udsatte børn.

Forsker fra Rockwoolfondens Rasmus Landersø viste gennem statistik og James Heckman kurven, at udbytte af investeringer afhænger af udgangspunktet og at jo tidligere indsats jo større effekt. Det betyder, at vi har brug for styrket læring tidligt i dagtilbud – i skolen er det allerede for sent, og at vi trods gode indsatser i Danmark, ikke er gode nok til at bryde den negative sociale arv. På alle parametre fra vugge til grav (indkomst, sundhed, uddannelse, selv levetid) er forældrenes uddannelsesmæssige baggrund en afgørende faktor for barnets fremtidige muligheder. Er målet at bryde den negative sociale arv, giver samme indsatser for alle ikke lige muligheder. 

Udover oplæg i plenum, var der temamøder med kortere oplæg. Her er et kort resume fra nogle af temamøderne:
"Hvordan får vi mest ud af de kommunale ressourcer på børne- og ungeområdet?"
På temamødet blev vi opmærksomme på sammenhængen mellem politik og implementering af rammerne på vores kerneområde. Der var fokus på den socioøkonomiske fordeling af ressourcerne, og selvom det er en kommunalpolitisk beslutning, så er det nyttig viden i forhold til høringssvar og evt. forhandlinger med kommunerne om ressourcefordeling, og ikke mindst i forhold til dialogerne om de sociale normeringer.

"Fleksible læringsmiljøer - en forudsætning for en varieret og motiverende skoledag" Frederikshavn og Århus Kommune fortalte om rullende indskrivning i skolen med en klar konklusion: Rullende indskrivning er muligvis svært for forældre og personalet - men rigtig godt for børnene. Med fokus på de fysiske rammers betydning for børns dannelse og uddannelse understregede de, at de fysiske rammer og æstetikken er afgørende for børnenes indlæring og dannelse. Else Tingleff fra Socialforskningsinstituttet (SFI) rundede af og bekræftede, at såvel fleksibilitet som fysiske rammer er helt afgørende parametre for børn og unges indlæring og dannelse.

”Gode dagtilbud – et kommunalpolitisk ansvar”
Ledelsesopgaverne i dagtilbud bliver mere og mere komplekse, og det stiller større krav til udfyldelse af lederrollen. Fokus var på indhold og krav til lederen af det gode dagtilbud, hvor særligt faglig ledelse er en af de ’nye’ centrale ledelsesformer, som vi skal være opmærksom på i fremtidens fokus på ledelse og lederrollen. Justine Grønbæk Pors, forsker ved CBS, talte om faglig ledelse (indhold, udfordringer og krav til lederen), og Dorthe Staunæs, professor ved DPU, redegjorde for de mange krydsfelter, som den ’moderne’ leder skal kunne navigere inden for, og levere kvalificeret og faglig ledelse omkring. I det kommende fobu akademi oversætter vi elementer fra især dette temamødes to indlæg og stiller skarpt på den faglige ledelse, der både blev nævnt på topmødet og som også er en central del af de kommende styrkede pædagogiske læreplaner.

”Udsatte børn og unge har også krav på dannelse” 
Fokus var på dannelsesprocesser. Lars Geer Hammershøj fra DPU definerer dannelse som en ’måde at forholde sig på – til sig selv, andre og verden’. Det vil sige ens indstilling, værdier og tankegang. En god dannelsesproces er kendetegnet ved ”at blive ledsaget til gode oplevelser, at være omgivet af voksne, så man kan gøre gode erfaringer med livet, og at være omgivet af positive rollemodeller”. Netop dét er udfordringen for udsatte børn og unge, og derfor har de brug for ekstra hjælp til dannelsesprocesserne. De har ikke mulighed for at blive ledsaget på dannelsesrejser/oplevelser som andre, mange har dårlige erfaringer fra deres hverdag, fx med vold, alkoholmisbrug mv. og dårlige erfaringer med familiens voksne. Det er afgørende, at disse børn bliver præsenteret for andre ”verdener”, end den de kender, og nye positive måder at være sammen på. Potentialet for at hjælpe børnene og familierne ligger i dagtilbud, fritidstilbud mv. 

”Fritidspædagogikken i læringsspejlet – og hvad så med dannelsen?”
Mange fritidstilbud er under forandring og i gang med at genopfinde sig selv. Med skolereformen, faldende børnetal og ændrede søgemønstre har mange fritidstilbud været nødsaget til at tænke anderledes, når indhold, faglighed og økonomi skal hænge sammen. Udgangspunktet var, hvordan de fastholder det vigtige fokus på den almendannende karakter, når der nu er en udbredt læringsdagsorden. En læringsdagsorden som betyder, at børnenes frie tid er blevet mere presset og fritiden skal bidrage til det, den måske før var en pause fra? Det blev indeholdt i oplæggene under overskriften fra fritid til læringsaktiviteter forestået af Justine Grønbæk Pors fra CBS, Søren Østergaard fra Center for Ungdomsstudier og Jesper Aamand, koordinerende leder af Ungecenter Tårnby. Spændende input til kommende drøftelser i fobu netværket for fritidsinstitutioner bl.a. om hvordan skolereformen kan ses som en mulighed for at revitalisere sig selv.  

Digitalisering for alle – dannelse til en disrupt fremtid
Temamødet havde fokus på teknologidannelse, udvikling af kompetencer samt børn og unge som fremtidens aktive medborgere. Selvom børn i dag får smartphones og tablets i hånden i en tidlig alder, betyder det ikke, at de er klædt på til at begå sig i den teknologiske verden. Derfor er det vigtigt, at de tilegner sig digitale kompetencer, så de fra en tidlig alder bliver rustet til at leve i et samfund, hvor de skal tænke kritisk, innovativt og være undersøgende. Sammen med fremtidsforsker Anne Skare fra Future Navigator sorterede vi i de vigtigste fremtidstrends, der kan og vil udvikle dagtilbud- og skoleområdet.

 

Et gennemgående træk i samtlige oplæg var, at børnene i fremtiden har behov for vigtige kompetencer som nysgerrighed, kreativitet, fleksibilitet, forestillings­evne og skabertrang. Det er vigtige elementer for at skabe gode læringsmiljøer, og hvor der er et stort potentiale for en kvalitativ udvikling i dagtilbud og fritidstilbud i forhold til æstetiske læreprocesser.  

Vi glæder os til at omsætte og drøfte alle de nye input med jer.

 

Læs mere om KLs Børn & Unge Topmøde 2017

 

8. august 2018