Listen vil løbende blive opdateret, så hold jer orienteret.

Brænder du inde med et spørgsmål eller kommentarer, så skriv til Heidi Toelbjerg Nielsen, juridisk konsulent i fobu.

 

Nej ikke uden en godkendelse fra kommunen, da I har en driftsaftale med kommunen, skal I sikre, at I har en godkendelse - ellers kan der i modsat fald være tale om misligholdelse af driftsaftalen.

Hvis der f.eks. ikke kommer børn, og I i øvrigt ikke kan finde passende arbejde til medarbejderne, som ikke er omfattet af konflikten, kan der varsles afspadsering i henhold til overenskomsten, såfremt medarbejderen har tilgodehavende optjent afspadsering.

Ja idet souschef og afdelingsleder er ansat efter overenskomsten for pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv. 

Nej den lønnede pædagogstuderende er ikke omfattet og skal have løn, og som udgangspunkt møde, som den pædagogstuderende plejer.

Du er fortsat i strejke og skal ikke møde ind på arbejdspladsen, selv om udgangspunktet er, at lederne er undtaget fra lockout.

Hvis du normalt har et antal timer, hvor du passer børn, kan du fortsætte med det.  

Det er KL’s opfattelse, at kommunerne og lederne har dispositionsbeføjelse til at udføre arbejdsfunktioner inden for deres ansættelsesområde, som de i kraft af deres uddannelse har en faglig kompetence til at udføre. Ifølge KL vil en daginstitutionsleder være berettiget og forpligtet til at udføre opgaver med pasning af børn, hvis pædagoger og/eller pædagogmedhjælpere er omfattet af en varslet konflikt. Lederne skal dog respektere formålet med de lovligt iværksatte konflikter, og lederne skal derfor ikke ukritisk overtage arbejde, der er konfliktramt.

fobu sender konkret information ud om, hvordan I skal forholde jer.

Eksempel: Ferie planlagt fra 1. maj til 22. maj.

Afspadsering planlagt fra 23. maj til 30. maj.

Konflikt begynder 15. maj og er fortsat løbende den 23. maj.

Ferien afvikles som planlagt, mens afspadseringen ikke kan påbegyndes, før konflikten er afsluttet.

I er ikke forpligtet til at bede medarbejderne aflevere nøgler, hvis en lockout indtræder.

Hvis I beder medarbejderne aflevere nøgler, skal medarbejderne efterkomme kravet.

Et lovligt varslet konflikt ophører typisk ved, at parterne opnår enighed om et forlig, at et mæglingsforslag bliver vedtaget, eller at der gribes ind med et lovindgreb fra Folketinget.

Ved ophør af konflikten genindtræder medarbejderne i den mødeplan, der var udleveret før konfliktens iværksættelse, medmindre andet er aftalt mellem dig og din medarbejder.

Det er medarbejdernes eget ansvar at holde sig orienteret om, hvornår konflikten ophører og dermed, hvornår de skal møde på arbejde igen.

Hvis en medarbejder ikke genoptager arbejdet, behandles udeblivelsen som misligholdelse af ansættelsesforholdet – det vil sige, der er tale om en evt. bortvisning.

Medarbejderne skal ikke have et nyt ansættelsesbrev, når de genindtræder i stillingen.

Det er medarbejdernes eget ansvar at komme på arbejde. Hvis det er muligt, kan der aftales afspadsering.

Der vil ikke blive etableret en generel børnepasningsordning for de medarbejdere, der må stå med en udfordring i forhold til deres normale pasningsordning. Der er ikke forbud mod at tage sine børn med på arbejdspladsen. Det anbefales, at det aftales lokalt, hvilke muligheder der er sammenholdt med, hvad der normalt er mulighed for.

Hvis ikke-konfliktramte medarbejdere har mødetid i dagsinstitutionen f.eks. fra kl. 9-13, hvorefter der ikke vil være personale i institutionen, skal børnene hentes kl. 13. Medarbejderne skal følge deres normale arbejdsplan.

Du kan aftale ferie for de medarbejdere, der ikke er omfattet af konflikten. Det skal være frivilligt, fordi du ikke kan varsle ferien.

3. april 2018