Husk at opdatere bestyrelsessammensætningen

Nu er det snart tid til valg til bestyrelser, så husk efterfølgende at få sendt kontaktoplysningerne på Jeres nye bestyrelse til fobu. I finder dokumentet, der skal udfyldes og sendes til info@fobu.dk i dokumentkiosken på fobus hjemmeside. 

I kan også se dokumentet her

 

Ghettoplan påvirker institutioner i Svendborg

I november måned 2018 vedtog Folketinget den såkaldte ghettoplan.

Regeringens mål med planen er at undgå parallelsamfund, hvilket giver mulighed for en større styring af, hvem der kan bo i udsatte boligområder. Planen medfører blandt andet en ændring af dagtilbudsloven med henblik på at påvirke fordelingen af børn fra udsatte boligområder i daginstitutioner.

I Svendborg – hvor der er 4 fobu-institutioner – er 2 af de 4 institutioner beliggende i det, som regeringen kalder et udsat boligområde. Begge institutioner er velfungerende med fokus på deres beliggenhed, men har ikke udtalte udfordringer med parallelsamfund. Institutionerne omfattes af ændringerne i dagtilbudsloven alene på grund af deres beliggenhed. Det gør blandt andet, at kommunen i forbindelse med pladsanvisningen skal tilbyde ikke blot 1, men 2 pladstilbud til børnene. Vi frygter, at reglen vil betyde et fravalg af pladsen i institutionen beliggende i det udsatte boligområde, hvilket i yderste konsekvens kan betyde, at institutionerne må lukke.

Hverken vi i fobu eller Svendborg Kommune vurderer, at bestemmelsen er hensigtsmæssig, eller i vores tilfælde løser den problemstilling, som regeringen vil løse. Vi har derfor arbejdet sammen med kommunen om en dispensationsansøgning i forhold til de nye regler til Børne- og Socialministeriet. Om samarbejdet med kommunen fortæller jurist Peter Jonas Hastrup Holst fra fobu, at: ”Vi har sammen med vores institutioner og Svendborg kommune haft samme interesse i sagen, og der har fra starten været tæt dialog om løsningsmuligheder, hvor både institutionerne og Svendborg kommune har taget stort ansvar”.

Vi har bl.a. i dispensationsansøgningen – hvor både Byparkens Vuggestue og Børnegården Byparken har gjort et rigtigt stort arbejde – fremhævet den pædagogiske kvalitet, der med afsæt i forskningsbaserede data tager udgangspunkt i de konkrete styrker og udfordringer i det enkelte dagtilbud med inddragelse af medarbejdere og forældre.

Vi fortæller mere, når der er nyt fra ministeriet.

 

Behandling af straffe- og børneattester

Børneattesten, den offentlige straffeattest samt den private straffeattest må ikke gemmes på personalesagen. Attesten skal kigges igennem og herefter makuleres. Når attesten er kigget igennem, skal der lægges et notat på sagen om, at børneattesten og/eller straffeattesten er indhentet samt konstateret, hvorvidt attesten/attesterne giver anledning til bemærkninger.

Forslag til tekst i notat:

I forbindelse med ansættelsessagen tilknyttet [NAVN PÅ ANSØGER] har institutionen modtaget en (børneattest/offentlig straffeattest/privat straffeattest) den [DATO]. Institutionen har konstateret, at der ikke er anmærkninger på (børneattesten/straffeattesten)”.

Hvis der er anmærkninger på børneattesten og/eller straffeattesten, anbefales institutionen at kontakte fobu enten Peter Jonas Hastrup Holst på tlf.: 2178 3873 eller Heidi Toelbjerg Nielsen på Tlf.: 3326 5673.

Hvis anmærkningerne ikke er til hinder for ansættelse, skal der lægges et notat på sagen om, at lederen har foretaget denne vurdering.

Forslag til tekst i notat:

I forbindelse med ansættelsessagen tilknyttet [NAVN PÅ ANSØGER] har institutionen modtaget en (børneattest/offentlig straffeattest/privat straffeattest) den [DATO]. Institutionen har konstateret, at der er anmærkninger på (børneattesten/straffeattesten)”. Anmærkningerne er blevet drøftet med ansøgeren, og det er vurderet, at det ikke er til hinder for ansættelsen


Dialogmødet med Københavns Kommunes borgmester og Børne- og Ungeudvalget

Fobu havde den 18. februar 2019 inviteret selvejende og private bestyrelser og ledere til dialogmøde med borgmester Jesper Christensen (A), Klaus Mygind (SF) og Sofie Seidenfaden (A) fra Børne- og Ungeudvalget. Der var stort fremmøde og god debat.

Efter formand for fobu, Ida Balling, havde budt velkommen, indbød direktør Henrik Vagner de tre paneldeltagere til at fortælle, hvorledes de tænkte om selvejende/private dagtilbud. Panelet gav bredt udtryk for, at selvejende/private ses som vigtige bidragsydere på området. Forhold som bl.a. det særlige engagement, den store stemme forældrene har, og at selvejende/private er båret af stærke værdier og stor historie, blev fremhævet som værende det unikke ved selveje/private.

Undervejs i dialogmødet blev der henvist til den nye strategi for børn og unge i København, hvori man kan læse om udvalgets ambitioner bl.a. omkring tidlig indsats, - de første 1000 dage. I kan læse publikationen på linket her. Fra salen blev der givet udtryk for, at det er godt med ambitioner, men problemet med politiske ambitioner er ofte, at andre skal udføre disse under forudsætninger og vilkår, der ikke muliggør dette.
I dialogen blev der derudover talt om vigtigheden af anerkendelsen af de mange pædagoger, der dagligt yder en kæmpeindsats ikke mindst i forhold til fastholdelse og rekruttering. Betydningen af ferielukning blev også fremlagt for politikerne med stort fokus på at se det ud fra et barneperspektiv. Og selvom det er op til de selvejende/private institutioner selv at beslutte, hvorledes besparelsen udmøntes, var der stor forståelse fra politikerne for, at trygheden for de yngste skulle prioriteres højt.

Som oplæg til forhandlingerne om budget 2020 har forvaltningen udarbejdet et forslag til Børne- og Ungdomsudvalget om omlægning af fritidsinstitutioner til KKFOér. Grunden til forslaget er, at hvis fritidsinstitutionerne omdannes til KKFO´er, kan forældrebetalingen hæves, idet institutionen lovgivningsmæssig flytter fra daginstitutionsloven til folkeskoleloven.
Fobu vil i den forbindelse skrive til undervisningsminister Margrethe Riisager og Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg med forslag om en ændring af reglerne for forældrebetaling for fritidsinstitutioner. Undervisningsministeren har dog tidligere valgt ikke at bakke et lignende forslag fra Jesper Christensen op.

Besparelserne på bl.a. rengøring, el mv blev også drøftet. Og selvom det i salen blev konstateret, at der ikke var mulighed for at ændre på beslutningerne om besparelserne, forsikrede panelet alle om, at de ytringer, tilkendegivelser og beretninger, der var kommet frem, havde gjort indtryk. Alt bliver taget med tilbage, og der er ingen tvivl om, at udvalget fik noget at tænke over.
Dette er blot en kort sammenfatning af nogle overordnede pointer, der kom frem under dialogmødet, og vi takker endnu engang for alle de gode input og bidrag, der kom frem – både dem som er nævnt her og dem, som ikke er.


Årsmøde 2019

Den 03.-04. maj 2019 byder fobu igen velkommen til fobu årsmøde i Nyborg, hvor temaet i år vil være 'Ledelse og trivsel i dagtilbud'. Programmet for konferencen om fredagen er spækket med spændende og faglige oplæg fra blandt andet fobus protektor Grevinde Alexandra, lektor Kirsten Elisa Petersen og lektor Anja Marschall. Konferencen om fredagen er åben for alle, så del gerne nyheden i dit netværk. Lørdagens repræsentantskabsmøde er for fobus medlemmer, og her sætter vi blandt andet fokus på de ting, som har rørt sig i vores institutioner i det foregående år.

Tilmeldingen og programmet for årsmødet er lige på trapperne, så sæt allerede nu kryds i kalenderen.


Stil spørgsmål til grevinde Alexandra 

Vi er i år så heldige, at fobus protektor grevinde Alexandra deltager i årsmødet, hvor hun om fredagen vil komme og holde et oplæg. I den første del af oplægget vil hun fortælle om trivsel/lykke med udgangspunkt i børn og børns opvækst ud fra sin bog "Mit lykkelige land", hvorefter der vil være mulighed for at stille spørgsmål. Hvis du allerede nu går med et spørgsmål, som du bare må stille grevinden, så skriv til kommunikationskonsulent Kaja Katrine Kristensen på kk@fobu.dk.  


Ny souschef i fobu - Bitten Marx Jørgensen 

Bitten Marx Jørgensen er blevet udnævnt souschef i fobu, hvor hun vil indgå som en del af ledelsen sammen med direktør Henrik Vagner.
Bitten har stadig ansvaret for organisationsopgaver samt det pædagogfaglige område og kommunikation.


Ny pædagogisk udviklingskonsulent i fobu - Katja Lind

Katja er fobus nye pædagogiske udviklingskonsulent, der varetager forskellige opgaver inden for det pædagogiske og ledelses/udviklingsmæssige område.

  • I vil stifte bekendtskab med mig ved diverse ledermøder/netværksmøder, jeg vil være til rådighed for vejledning, sparring og coaching og hjælpe med udviklingsprocesser i Jeres institutioner.

Katja er uddannet pædagog fra Højvangsseminariet, har diplomuddannelse i ”Projektledelse og organisationsudvikling” og en MPG (”Master i Offentlig Ledelse”). Hun har praksiserfaring på næsten alle niveauer inden for området, idet hun både har arbejdet som pædagog, været souschef og leder i en selvejende børnehave og senest været ansat som udviklingsleder af et selvejende fællesskab i Greve.

  • Jeg bor på Vesterbro med min mand Martin og vores skønne hun Sally. Jeg holder mig dagligt fysisk og mentalt sund ved bl.a.at dyrke Crossfit, puls/styrke og gå ture med mand og hund. Men det, som mange ikke ved, er, at jeg faktisk også er uddannet aerobic-instruktør.

Katjas bedste pædagogiske tip er: Se verden med barnets øjne, så giver mange ting mening på anderledes måder, og du kan opnå forståelse - selv i svære situationer.


Ny IT-supporter i fobu - René Frank Nielsen

René er fobus nye IT-mand, som kommer til at varetage alle IT-opgaver og –support for både vores medlemsinstitutioner og vores medarbejdere. Det vil derfor være René, som I får i den anden ende af røret eller mailen, hvis I har spørgsmål til IT eller brug for støtte og vejledning i systemer eller udstyr/værktøjer.

  • Ingen IT opgaver er for store – eller små. Jeg lægger stor vægt på service og support, og jeg glæder mig til at servicerer fobu’s brugere både internt og eksternt. Jeg mener ikke, at en sag er løst, før brugeren smiler.

René har mere end 18 års erfaring inden for IT både på support- og undervisningsområdet. Han har gået i skole hos Dell, haft job i medicinal industrien og sidst været ansat på et universitet. I sin fritid går René op i musik og teknik, og han er meget bevidst om at sørge for at holde sin IT-form ved lige med hård træning. Derudover arbejder René frivilligt i en NGO, hvor de tager ud på skoler og er jobmentorer for unge mennesker.

Renés bedste IT råd er: Har du prøvet at genstarte?


Ledige pladser på kommende fobu kurser

Der er stadig ledige pladser tilbage på fobus kurser i marts:

  • Workshop med Rend og Hop: 'Vi spotter børns motoriske færdigheder' d. 14. marts kl. 09.00-13.00. Workshoppen omhandler blandt andet følgende: For at støtte børns motoriske udvikling skal de mødes med motoriske udfordringer, som passer til deres færdighedsniveau, og på workshoppen vil vi derfor arbejde med redskaber til at støtte børnene, hvor de er.
  • 'Som pædagog er du et afgørende omdrejningspunkt for barnets udvikling' d. 20. marts kl. 09.00-11.00. Kurset omhandler børns motoriske/fysiske udvikling, trivsel og behov blandt andet med gennemgang af videoklip af det nye fysiske leg-læringsmiljø's betydning for den optimale motoriske udvikling.

Så skynd jer at tilmeld jer kurserne her. 


Følger du fobu på Facebook og LinkedIn

På Facebook og LinkedIn poster fobu løbende informationer om blandt andet fobus arrangementer, spændende artikler og meget andet. Men vi poster også historier, nyheder og stillingsopslag fra vores institutioner, så skriv endelig, hvis jeres institution har noget, som I gerne vil dele til kommunikationskonsulent Kaja Kristensen på kk@fobu.dk.

Hvis du ikke allerede følger fobu på Facebook, så klik her og tryk følg og ligeledes med LinkedIn klik her og tryk følg.

22. februar 2019