Tilmelding til årsmødet

Så er der åbent for tilmelding til fobu årsmøde den 3. og 4. maj 2019, så skynd jer ind og tilmeld jer her.

Igen i år byder årsmødet på et interessant program. Dels vil der være et oplæg fra Kirsten Elisa Petersen, der er lektor, Ph.d. fra Aarhus Universitet, der vil fortælle om ledelse i selvejende/private institutioner bl.a. om det gode arbejdsmiljø. Dernæst vil Anja Marschall, der er ph.d. og lektor ved pædagoguddannelsen, komme og fortælle om sit forskningsprojekt om dilemmaer og udfordringer i forbindelse med samarbejdet med forældrene om børnenes trivsel. Og derudover får vi også denne gang besøg af vores protektor, Grevinde Alexandra, der med udgangspunkt i bogen ”Mit lykkelige land” vil fortælle, hvordan børns opvækst og trivsel er ting, der gør Danmark til et af verdens lykkeligste lande.


Nyt oplæg på årsmødet: Alle taler om faglig ledelse- men hvad forstår vi ved det?

Barnets Hus Amerikavej har sammen med Søren Schmidt arbejdet med rammesætningen af organiseringen af det pædagogiske arbejde, så den refleksive og den intentionelle side af praksis styrkes.

Maybritt Larsson, institutionsleder ved den selvejende institution Barnets Hus Amerikavej, kommer i sit oplæg med et bud på, hvordan vi kan samskabe en fælles forståelse af begrebet faglig ledelse. Herunder hvordan årshjul og evaluering kan tilrettelægges, så der fokuseres på børnenes perspektiver frem for om planer overholdes - også når der skal arbejdes med den styrkede læreplan. Og hvor ejerskabet af pædagogikken ligger hos personalet….


Nu kommer der førstehjælpskurser i fobu akademi

Som noget helt nyt udbyder fobu fra maj af førstehjælpskurser.

Fobu har indgået et samarbejde med Hjerteslaget.dk, som vil komme til at stå for de kommende førstehjælpskurser hos fobu (Enghavevej 31, 1674 København V) og i Aarhus. Kurserne vil være gratis for medlemmer, men er også åbne for ikke medlemsinstitutioner, dog mod betaling.
Små børn kommer ud for ulykker, og derfor er det godt at kunne yde førstehjælp, hvis uheldet skulle ske. Vi har tilrettelagt vores førstehjælpskurser til ansatte, der har med små og store børn at gøre. På kurserne lærer deltagerne at handle hensigtsmæssigt og yde relevant førstehjælp ved skader og ulykker
med børn samt kende mulighederne for at forebygge skader i hverdagen.

Kurserne vil allerede fra næste uge fremgå i fobu akademi, så husk at hold øje på vores hjemmeside.


Flot svarprocent hos de selvejende institutioner i Københavns Kommune i Trivselsundersøgelsen 2019

I tirsdags var det sidste dag for besvarelse af Trivselsundersøgelsen 2019. Svarprocenten for alle de selvejende enheder var denne gang på 75, hvilket er en markant forbedring på 10 pct.-point ift. de 65 pct. i 2017.
Den 2. april får alle ledere adgang til rapporten med resultatet for deres egen institution, og samtidig sender Københavns Kommune jer den samlede rapport for alle selvejende enheder.
Der er en lille håndfuld selvejende enheder, der på forhånd valgte ikke at deltage i undersøgelsen, fordi de vurderede, at de pga. størrelsen (under fem respondenter) ikke ville få en rapport til opfølgning. Ifm. besvarelsen af undersøgelsen har yderligere ca. 30 selvejende enheder haft for få respondenter til at modtage en rapport, men respondenternes besvarelser indgår naturligvis i rapporterne for netværket/klyngen, alle selvejende enheder og hele BUF.


Møde med borgmester Jesper Christensen om fritidsinstitutionerne

Den 11. marts 2019 var paraplyorganisationerne og Selveje Danmark i Undervisningsministeriet for at drøfte fritidshjemsproblematikken.

Ministeriet var (på embedsmandsplan) ikke afvisende for hovedpointerne i vores argumentation: At det er uhensigtsmæssigt, at fritidsinstitutioner og KKFO’er er under forskellige regelsæt, og hvor det forskellige økonomiske betingelser kan medføre utilsigtede handlinger.
Endvidere præsenterede vi til mødet tankerne omkring, hvorvidt der skulle åbnes mulighed for, at KKFO´er skulle kunne drives som selvejende institutioner.

Børne- og Ungdomsudvalget i Københavns Kommune har i fortsættelse af Jespers brev også skrevet til ministeren, og embedsmændene arbejder nu på et svarudkast. Og det er vores håb, at det har en mere positiv tone, også selvom man politisk ikke kommer til at ændre noget lovgivningsmæssigt på denne side af et valg.


Fritidsinstitutionsproblematikken kort fortalt

Forvaltningen i Københavns Kommune har udarbejdet et oplæg til politikerne med forslag om omlægning af fritidsinstitutioner til KKFO’er. Oplægget er et led i en større drøftelse i Børne- og Ungdomsudvalget om budget 2020 og indgår her som et besparelsesforslag.

Besparelsesforslaget går kort fortalt ud på at ved at omdanne fritidsinstitutioner til KKFO’er, skifter deres lovgivningsmæssige status fra dagtilbudsloven til folkeskoleloven. Det vil give kommunen en besparelse, da der er ulighed i forhold til mulighed for opkrævning af forældrebetaling, alt efter om et fritidstilbud er organiseret som KKFO eller fritidsinstitution. I dagtilbudsloven er der en begrænsning på indtægten ved forældrebetalingen, hvilket ikke gør sig gældende i skolelovgivningen. Det betyder, at Københavns Kommune vil kunne øge deres indtægter, hvis fritidsinstitutioner blev KKFOér. Det vil også betyde at langt størsteparten af de nuværende velfungerende fritidshjem, der er selvejende, vil blive kommunaliseret.

I fobu er vi særligt bekymrede for den medfølgende risiko for fravær af ledelse i fritidstilbuddet, ringere kår for medarbejdernes arbejdsvilkår og nedlæggelse af bestyrelser og dermed den direkte brugerindflydelse. 
Københavns Kommune har foreslået en lovændring, så reglerne for opkrævning harmoniseres for de to slags fritidstilbud/i de to lovgivninger.

I fobu står vi skulder ved skulder med Selveje Danmark og de øvrige paraplyorganisationer i kampen om at bevare de velfungerende og gode fritidsinstitutioner – senest til et møde med borgmester Jesper Christensen om fritidsproblematikken (jf. nyheden ”Møde med borgmester Jesper Christensen om fritidsinstitutionsproblematikken” i nyhedsbrevet marts).


Ledige pladser på kommende fobu kurser

Der er stadig ledige pladser tilbage på fobus kurser i april:

  • Håndtering af sygefravær den 10. april 2019 kl. 09.00-12.00. Kurset gør dig klogere på, hvilke regler der gælder, når medarbejderne er syge. Ved mødet gennemgår vi bl.a., hvordan du håndterer sygefravær, herunder afholdelse af sygefraværssamtaler og indhentning af lægeerklæringer. Vi kommer også ind på, hvor meget der skal til for at afskedige på grund af sygdom, samt hvilken betydning det har, hvis en syg medarbejder betragtes som handicappet.
  • Bestyrelseskursus den 24. april kl. 17.00-20.00. Som deltager i kurset introduceres du til, hvordan du som medlem af bestyrelsen værner om dit ansvar samt griber de muligheder, der er i bestyrelsesarbejdet. Der tages udgangspunkt i jeres hverdag med cases, og der vil være mulighed for spørgsmål og erfaringsudveksling på kurset. Ligeledes gives indblik i, hvordan fobu kan hjælpe og understøtte bestyrelsesarbejdet i dag- og fritidstilbuddet.

Så skynd jer at tilmeld jer kurserne her


Følger du fobu på Facebook og LinkedIn

På Facebook og LinkedIn poster fobu løbende informationer om blandt andet fobus arrangementer, spændende artikler og meget andet.

Men vi poster også historier, nyheder og stillingsopslag fra vores institutioner, så skriv endelig, hvis jeres institution har noget, som I gerne vil dele til kommunikationskonsulent Kaja Kristensen på kk@fobu.dk.

Hvis du ikke allerede følger fobu på Facebook, så klik her og tryk følg og ligeledes med LinkedIn klik her og tryk følg

19. marts 2019