Fobu tilbyder informationsmøder vedrørende den nye ferielov

Efter sommerferien vil fobu tilbyde to informationsmøder i København og et informationsmøde i Aarhus, hvor vi blandt andet har fokus på, hvad der skal ske i overgangsfasen, indtil den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020.

Kort fortalt er den væsentligste ændring i forbindelse med den nye ferielov overgangen til samtidighedsferie:

 • Optjeningsåret løber fremover fra 1. september til 31. august året efter.
 • Ferieafholdelsesperioden løber fremover fra 1. september til 31. december året efter.

Den nye ferielov træder først i kraft fra 1. september 2020, hvilket betyder, at ferieafholdelse i indeværende ferieår og næste ferieår (1. maj 2019 – 30. april 2020) afholdes som hidtil.

Overgangsordning
Inden den nye ferielov træder i kraft, er der indført en overgangsordning for at sikre en smidig overgang mellem den nuværende og nye ferieordning for at undgå, at medarbejderne optjener retten til dobbelt ferie.

Overgangsordningen betyder, at:

 • Ferie optjent fra 1. januar til 31. august 2019 kan afholdes i et ”miniferieår”, der løber fra 1. maj til 31. august 2020.
 • Ferie optjent i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 indefryses, dvs. at ferien hverken afholdes eller udbetales.
 • Den 1. september 2020 træder den nye ferielov i kraft, hvorfra den ansatte optjener og kan afholde sin ferie samtidigt.

Indefrysningen af ferien sker i en fond, Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler, der oprettes til formålet.

Virksomhederne skal pr. 31. august 2020 opgøre den enkelte medarbejders optjente ferie i indefrysningsperioden (1. september 2019 til 31. august 2020), og senest den 31. december 2020 indberette den optjente ferie til fonden.

Virksomheden kan udover at indberette ferien vælge at indbetale den indefrosne ferie til fonden for medarbejderne. Hvis virksomheden vælger blot at indberette, vil fonden løbende foretage indeksering af den indefrosne ferie.

Når medarbejderen forlader arbejdsmarkedet, udbetaler fonden den indefrosne og indekserede ferie til medarbejderen. Fonden opkræver herefter beløbet hos virksomheden, hvis virksomheden ikke allerede har indbetalt ferien til fonden.

Hvad med os?
Selvejende institutioner er omfattet af den kommunale Ferieaftale indgået mellem KL og Forhandlingsfællesskabet. Ferielovens nye regler er blevet indarbejdet i en ny Ferieaftale, der træder i kraft den 1. september 2020. I den forbindelse er det værd at bemærke, at rettighederne vedrørende 6. ferieuge ikke er ændret og således fortsat optjenes forskudt fra afholdelsen.

Private institutioner vil være direkte omfattet af ændringerne i den nye ferielov. I forhold til rettighederne vedrørende 6. ferieuge i fobu’s overenskomster dækkende private institutioner er det aftalt revidering heraf mellem fobu og organisationerne forventeligt i løbet af foråret 2019.

Hvis I har spørgsmål vedrørende den nye ferielov, er I naturligvis velkommen til at kontakte Heidi Toelbjerg Nielsen, t. 33 26 56 73.


Fobu er fortsat i dialog med Københavns Kommune omkring effektiviseringer

Fobu er endnu engang gået i dialog med Københavns Kommune omkring effektiviseringen på rengøring og energi budgetterne bl.a. ved et møde med Københavns Kommunale Børne- og Ungeforvaltning i den foregående uge. Mødet resulterede bl.a. i, at Forvaltningen nu vil overveje, om der internt i kommunen skal foretages en opjustering af budgetterne. I den forbindelse har fobu tilbudt at sende en opgørelse for 2-3 af vores institutioner over hvor meget af et elektricitetsbudget, der består af abonnementer, afgifter mv. Dette for at illustrere, hvor lille en del af budgettet det egentligt er muligt at regulere. Derudover er det blevet aftalt, at kommunens energikonsulenter kommer ud på en af fobus institutioner på Randbølvej for at præsentere dem for mulige forslag til energibesparelser. Ift. rengøringsbudgettet bemærkede kommunen endvidere pga. fobus henvendelse nogle regnefejl i beregningerne. Alle institutioner står registeret som fritidsinstitutioner, hvilket bl.a. betyder, at der i beregningerne kun er lagt ind, at der skal vaskes gulv tre gange om ugen – mod de ellers fem gange i en vuggestue/børnehave. Fejlen korrigeres snarest muligt dog uden, at det kunne siges, hvilken positiv indvirkning det vil få. Pga. vores størrelse kan fobu præsentere kommunen for et mere generelt billede af konsekvenserne af effektiviseringerne i institutionerne, og vi vil derfor fortsat gå i dialog med kommunen og fremlægge oversigter, eksempler mm. fra vores medlemsinstitutioner.


Farvel og tak til Peter Hastrup Holst

Et rigtigt stort tillykke til vores dygtige jurist Peter Hastrup Holst, der har fået nyt job. Det er i Danske Daginstitutioner, der bl.a. har kontor i Odense, og idet Peter privat bor i Odense, er det naturligvis et valg, som giver rigtig god mening. 
Det er rigtigt ærgerligt at skulle sige farvel til Peter, der jo både er vellidt blandt kolleger og vores institutionsledere, men vi i fobu ønsker alt held og lykke i fremtiden. 
Vi kommer til at slå en stilling som HR jurist op hurtigst muligt, så med lidt held vil vores nye jurist kunne starte allerede 1 juni 2019.


Vejledning til at finde CPR-nr i Perspektiv MIT

Da CPR-numre er blevet fjernet inden i MIT samt i de rapporter, som findes i MIT, står der de fleste steder ofte kun kort nummer. Derfor har vi udarbejdet en vejledning, som viser, hvordan man fremover finder frem til CPR-numrene i MIT.

Du kan både læse vejledningen her og finde den på fobus hjemmeside i dokumentkiosken.


Børneinstitutionen ved Statens Serum Institut scorede flotte resultater i forældretilfredshedsundersøgelse

Efter en meget omtumlet fortid og flere år med økonomisk handleplan startede Børneinstitutionen ved Statens Serum Institut for to år siden forfra. Det gjorde de ved at gå helt tilbage til udgangspunktet for på ny at få udarbejdet de grundlæggende elementer som læreplaner, pejlemærker mm. Institutionen var i rivende udvikling, men var det i samme retning som forældrenes behov? Det satte Børneinstitutionen ved Statens Serum Institut sig for at undersøge igennem en forældretilfredshedsundersøgelse. Og resultatet var entydigt: 94% af forældrene var helt eller delvist enige i den overordnede tilfredshed.

Efter en lang periode med forandringer var det vigtigt for Børneinstitutionen ved Statens Serum Institut at finde ud af, om de foretagende ændringer også var tæt på de forestillinger, som forældrene havde, eller om de i stedet skulle sigte anderledes. Derfor fik de i samarbejde med Josefine Townsend, cand.mag i pædagogik, udarbejdet en forældretilfredsundersøgelse.
Undersøgelsen tog udgangspunkt i den forældretilfredsundersøgelse, som fobu udarbejdede i 2018 men med ændringer, så den var mere målrettet institutionen og tilpasset konteksten. Undersøgelsen tog udgangspunkt i at undersøge forældrenes oplevelser af institutionen ud fra forskellige kategorier, som forældrebestyrelsen selv var med til at udstikke. Derudover indeholdte undersøgelsen også kategorier, som personalet ønskede at inddrage. Dette var vigtigt, da det var personalet, som efterfølgende skulle arbejde med at forbedre og implementere undersøgelsens resultater.

Fin svarprocent, flotte resultater og forvirring om netværk
Det kom allerede til syne af undersøgelsens svarprocent, at institutionens forældre var glade for initiativet med en forældretilfredshedsundersøgelse. Hele 71,4 % af institutionens forældre besvarede undersøgelsen, hvilket gjorde, at undersøgelsen kunne give leder og personale et tydeligt og retvisende billede af forældretilfredsheden. Og også her klarede Børneinstitutionen ved Statens Serum Institut sig godt. Blandt andet var 94 % af forældrene helt eller delvist enige i den overordnede tilfredshed, og 100 % var helt eller delvist enige i, at de følte sig velkomne og blev taget seriøst.
Men der var også udover de mange flotte resultater områder, som institutionen skulle forbedre og gentænke. Blandt andet vidste undersøgelsen, at der var en stor forvirring omkring, hvad et netværk egentligt var, da 73 % af forældrene ikke vidste, hvad netværket egentligt lavede. Det var en øjenåbner for leder Pia Olsen, som efterfølgende præsenterede sit netværk for ideen om at udfærdige en grundigere beskrivelse til hjemmesiden af netværkets opgaver, meningen med et netværk osv.

En gennemarbejdet undersøgelse med gode historier
Men det var ikke kun forældrene, der var tilfredse - også leder af institutionen Pia Olsen var tilfreds med undersøgelsen: ” Vi fik alle data og resultater serveret - og udover det fik vi også forslag til, hvilke områder indenfor de enkelte spørgsmål vi kunne arbejde mere med og hvordan. En anden god ting ved denne forældretilfredshedsundersøgelse var den gode historie til sidst. Herigennem fik vi nogle vigtige elementer, som dataene ikke kunne give, og samtidig fik personalet en anerkendelse for deres arbejde”.
Den gode historie er blandt andet en af de ting, som der lægges vægt på i Josefine Townsends forældretilfredshedsundersøgelse. Elementet giver forældrene mulighed for med en historie at beskrive, hvad de synes, personalet og institutionen gør godt. Der kom mange gode historie frem i Børneinstitutionen ved Statens Serum Instituts undersøgelse, hvoraf en af dem lød således: ”Da vores barn havde holdt fem ugers ferie og kom tilbage, blev hun mødt af pædagoger og børnevenner, der glade kaldte hendes navn, gav kram og fortalte, at hun havde været savnet. Pædagogerne tog sig tid til at tale med hende, om de mange nye oplevelser væk fra institutionen. Hun voksede en meter og følte sig tydeligt værdsat og værdifuld for fællesskabet. Og det gjorde hende kun gladere for at være tilbage”.
Den gode historie er et vigtigt men dog ikke ofte brugt element i forældretilfredsundersøgelser, da den er med til at begrunde og nuancere de data og resultater, som kommer ud af undersøgelsen. Derudover har historierne også en positiv indvirken på personalets motivation og lyst til arbejdet i daginstitutionen: ”Med den gode historie kom der mere historie med og lidt flere nuancer. Igennem dem fik man en anden oplevelse af tilfredsheden, og lige præcis de historier, som forældrene valgte at beskrive, sagde jo meget om, hvad for dem betyder noget. Og derudover er det en kæmpe anerkendelse af personalets arbejde, som de fortjener og blev utrolig glade for”, fortalte Pia Olsen.


Forældretilfredshedsundersøgelse

Formålet med at lave en forældretilfredshedsundersøgelse er bl.a., at den enkelte institution kan få et tydeligt indblik i, hvordan forældrene oplever hverdagen i deres institution, ligesom ledelsen og personalet kan få indblik i, hvad de kan arbejde videre med eller forbedre. Herved kan der måske tænkes anderledes ift. planlægningen af det pædagogiske arbejde eller findes værktøjer til at fortsætte de dele af arbejdet, der går godt. Da undersøgelsen både er kvalitativ og kvantitativ, er det desuden muligt at finde og analysere mønstre, institutionen evt. selv er blind overfor.

En af dem, der bl.a. udarbejdet forældretilfredshedsundersøgelser, er Josefine Townsend, cand.mag. i pædagogik fra Københavns Universitet med fokus på bl.a. institutionalisering og tillids- og styringsforhold i pædagogisk arbejde. Hun har stået bag den overnævnte forældretilfredshedsundersøgelse for Børneinstitutionen ved Statens Serum Institut. En af de ting, som Josefine Townsend bl.a. lægger vægt på i undersøgelserne, er den gode historie. Den er både vigtig til at begrunde og nuancere dataene, men den har også en positiv indvirken på personalers motivation og lyst til at arbejde i daginstitutioner: Hvad ser forældrene, at personalet gør godt?


Nye kurser i fobu akademi

Så er der nye og spændende kurser i fobu akademi for dette halvår. Som noget helt nyt udbyder fobu fremover gratis førstehjælpskurser for medlemmer. Derudover er der nu også kommet IT-kurser på kursuslisten, som omhandler NemID, sikker mail, og hvad I ellers måtte have af IT-mæssige spørgsmål. Så har vi igen rettet fokusset på Den Styrkede Pædagogiske Læreplan med en arbejdende workshop med særligt fokus på lederens ”skal-opgaver” i den nye lovgivning.

Alle disse kurser og mange andre ligger nu på fobus hjemmeside under fobu akademi, så skynd jer ind og se, hvad dette halvår byder på af kurser hos fobu.


Debatmøde om fritidshjemmenes fremtid

BUPL, LFS og Københavns Forældreorganisation inviterer forældre og det pædagogiske personale til et debatmøde med politikere fra Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsudvalg om fritidshjemmenes fremtid i København. Det er Klubben Thomas P. Hejle, der ligger lokaler til debatmødet, som afholdes torsdag den 04. april kl. 18.00 - 20.00.

Tilmeldingen sker via Facebook under ”Bevar fritidshjemmene i København”.


Kom og vær med til mini-sciencefestival

Selvejende daginstitutioner på Indre Nørrebro har i samarbejde med Blågårdens Bibliotek, pædagogstuderende fra Københavns Professionshøjskole og FOBU arrangeret en mini-sciencefestival. Her vil vi sammen udforske, opdage og prøve flere forskellige aspekter af science, der skærper børnenes interesse for naturvidenskab og giver det pædagogiske personale idéer til, hvordan de kan arbejde med science i børnehøjde.

Festivalen bliver afholdt fredag den 12. april 2019 på Blågårds Plads. Der vil være aktiviteter for både vuggestuer, børnehaver og fritidshjem. Læs indbydelsen her.


Beretningen er på vej

Så er beretningen sendt afsted og er på vej mod jer.
I fobus beretning kastes der lys på nogle de aktiviteter, som skete i 2018 i fobu og for institutionerne, og derudover fortælles der om, hvor fobu bevæger sig hen i det kommende år.
God læselyst til jer alle :)


Dagsorden til repræsentantskabsmødet

Nu ligger årsmødet lige om hjørnet, og det er derfor også tid til at indgive forslag til dagsordenens punkt 6, 7, 8, 9 og 10 på repræsentantskabsmødet. Forslagene skal sendes til bestyrelsesformand Ida Balling på info@fobu.dk senest den 10. april 2019. 

De nævnte dagsordens punkter er følgende:

 • 6. Behandling af indkomne forslag
 • 7. Valg til bestyrelsen jf. § 7, stk. 18
 • 8. Valg af suppleanter jf. § 7, stk. 1
 • 9. Præsentation af evt. ildsjæle/fyrtårne jf. § 7, stk. 2
 • 10. Valg af ekstern revisor

Vi glæder os til at se jer til årsmødet.


Ledige pladser på kommende fobu kurser

Der er stadig ledige pladser tilbage på fobus kurser i april:

 • Håndtering af sygefravær den 10. april 2019 kl. 09.00-12.00. Kurset gør dig klogere på, hvilke regler der gælder, når medarbejderne er syge. Ved mødet gennemgår vi bl.a., hvordan du håndterer sygefravær, herunder afholdelse af sygefraværssamtaler og indhentning af lægeerklæringer. Vi kommer også ind på, hvor meget der skal til for at afskedige på grund af sygdom, samt hvilken betydning det har, hvis en syg medarbejder betragtes som handicappet.
 • Bestyrelseskursus den 24. april kl. 17.00-20.00. Som deltager i kurset introduceres du til, hvordan du som medlem af bestyrelsen værner om dit ansvar samt griber de muligheder an, der er i bestyrelsesarbejdet. Der tages udgangspunkt i jeres hverdag med cases, og der vil være mulighed for spørgsmål og erfaringsudveksling på kurset. Ligeledes gives indblik i, hvordan fobu kan hjælpe og understøtte bestyrelsesarbejdet i dag- og fritidstilbuddet.

Så skynd jer at tilmeld jer kurserne her


Følger du fobu på Facebook og LinkedIn?

På Facebook og LinkedIn poster fobu løbende informationer om blandt andet fobus arrangementer, spændende artikler og meget andet.

Men vi poster også historier, nyheder og stillingsopslag fra vores institutioner, så skriv endelig, hvis jeres institution har noget, som I gerne vil dele til kommunikationskonsulent Kaja Kristensen på kk@fobu.dk.

Hvis du ikke allerede følger fobu på Facebook, så klik her og tryk følg og ligeledes med LinkedIn klik her og tryk følg

2. april 2019