Effektiviseringer på rengøring og energi

I budgettet 2019 har Københavns Kommune varslet besparelser på daginstitutionsområdet. Disse besparelser udmønter sig blandt andet i store effektiviseringer på rengøring og energi hos mange institutioner. Fobu har i denne forbindelse udarbejdet en komplet gennemgang af alle vores københavner-institutioner både de selvejende og private og fået et komplet overblik over den samlede reducering af budgettet.

Gennemgangen viser, at vores 57 selvejende københavner-institutioner tilsammen er blevet beskåret med ca. 25% på rengøringen og over 9% på energi. Det er dog ikke alle institutioner, der er blevet beskåret lige meget vedrørende energi og rengøringsposten. Enkelte har endda fået tilskrevet midler, men dog er beløbet ikke i nærheden af det, som andre institutioner er blevet beskåret, hvorfor man ser en markant tilbagegang generelt. De private institutioner vil ligeledes opleve besparelser, og også her har vi regnet på effektiviseringerne. Dog kan dette ikke sammenlignes på lignende måde som med de selvejende, da de private institutioner får driftstilskud pr. barn, hvad enten det er et vuggestue- eller børnehavebarn. Ud fra den samlede sum, som institutionerne får i driftstilskud, skal de enkelte selv sørge for at få alle udgifter, der måtte være for institutionen, herunder energi og rengøring, til at harmonere med det driftstilskud, som de får hver især. Men på trods af dette er fobu lige så opmærksomme på effektiviseringerne for de private institutioner.

Derfor kommer vi fra fobus side til at bede om et møde med kommunen omhandlede reduceringerne, og ligeledes gennemgår vi efterfølgende om et tilsvarende billede gør sig gældende i andre kommuner. Dette vil også være et emne på dialogmødet hos fobu med politikerne, som vi anbefaler, at I tilmelder jer til (se den anden nyhed om dette i nyhedsbrevet).

 

Tidlig indsats og kvalitet i dagtilbud

I sidste uge deltog bestyrelsesformand Ida Balling, direktør Henrik Vagner og konsulent Bitten Marx Jørgensen i KL´s Børn & Unge Topmøde 2019, hvor de blandt andet deltog i workshoppen om Tidlig indsats og kvalitet i dagtilbud. Nedenstående er konsulent Bitten Marx Jørgensens sammendrag af Elisabeth Bjørnestads samt Pernille Juhls oplæg fra workshoppen.

Oplæg af Elisabeth Bjørnestad

Viden fra forskning har tydeliggjort, at ulighed i den tidlige barndom kan lægge grunden til livslang ulighed. Derfor er der behov for i endnu højere grad at gøre tidlig indsats i dagtilbud til et højt prioriteret indsatsområde og rejse en prioriteringsdagsorden overfor staten, men også i kommunerne.
Men hvad karakteriserer en virkningsfuld tidlig indsats og kvalitet i dagtilbud? Ved vi, hvad der er kvalitet? Og ved vi, hvordan leg og læring i dagtilbud skaber et godt liv for alle børn?

Det har Elisabeth Bjørnestad forsket i. Lektor v. Institutt for barnehagelærerutdanning, Oslo Metropolitan University og leder af projektet GoBaN (Gode barnehager for barn i Norge). GoBaN har fulgt 1200 børn igennem deres år i dagtilbud, fra de var 2-5 år. Resultaterne viser, hvordan kvaliteten og variationen i læringsmiljøer har betydning for børnenes sociale og kognitive udvikling. Elisabeths hovedfokus har været: Hvad er forholdet mellem struktur og organisering, pædagogiske processer, trivsel og børns udvikling og læring.
De har brugt ITERS-R og ECERS-R til at vurdere læringsmiljøets muligheder til at støtte børns udviklingsbehov. De har set på balancen mellem børneinitieret, voksenstimuleret og voksenledet aktiviteter i lys af et sundt, trygt og omsorgsfuldt miljø.

De har fundet følgende forhold, der kan have betydning for kvaliteten:

 • Ejerform (private versus kommunale børnehaver)
 • Pædagogisk leder tilstede/ikke tilstede på afdelingen
 • Bemandingstæthed (Hvormange børn per voksen)
 • Organisering: Traditionelle versus fleksible grupper
 • Uddannelse: Pædagoger versus assistent

I norske institutioner har de udfordringer med følgende områder:

 • Afslapning og komfort
 • Mangfoldighed
 • Rumindretning
 • Tilsyn
 • Samspil
 • Sprog
 • Aktiviteter 

Opsummerende på det norske oplæg:
Der er brug for mere kompetence på vuggestueområdet. Der skal stilles større krav til de ansatte på området. Personalet skal være gode rollemodeller for børns leg og aktiviteter. Det er helt afgørende hvilke aktiviteter, der vælges med børnene, og at de voksne deltager i aktiviteterne. Organisering og normering er afgørende faktorer for kvaliteten, og der skal mere fokus på afslappethed både for voksne og børn. Derudover er der et større behov for bedre tilsyn.
 

Anden oplægsholder Pernille Juhl, lektor v. Center for Daginstitutionsforskning, Roskilde Universitet

Pernille har i over 8 år observeret, fulgt og interviewet mange børn for at finde kvaliteten fra et børneperspektiv.

På baggrund af projektet har hun udfærdiget tre pointer:

 • Fokus på interventioner (fx læringsmiljøer, sprogarbejde, diverse koncepter), men for lidt fokus på det, som interventionen skal virke i.
 • Hverdagssituationer udgør børns udviklings- og læringsbetingelser, og det er her, interventionen skal virke.
 • Viden fra et børneperspektiv er derfor afgørende for kvalitet og effektivitet i dagtilbud og tidlig indsats.

Pernille Juhl kom i oplægget med et eksempel på en dreng, som man havde besluttet skulle have børste-terapi en til en med en voksen. Men drengen havde ikke lyst til at være en til en med en voksen. Han ville hellere lege med de andre jævnaldrende børn, men han havde svært ved lege-kompetencen. Det er lige netop der, at han havde brug for hjælp.

Pointen med Pernilles anekdote er, at vi kigger for sjældent på de almindelige hverdagssituationer. Alle de gange børnene i løbet af en dag bliver afvist i legerelationer eller føler sig forkerte i spisesituationerne og lignende. Det er der, at de skal have støtte og hjælp - og ikke trækkes til side for at sprogtræne.

Vi er nødt til at være optaget af, hvad børnene er optaget af. De helt almindelige hverdagssituationer glider alt for nemt ud ad vores opmærksomhed.

 

Politiske pointer fra KL's Topmøde

Under en af de politiske debatter på KL's Børn & Unge Topmøde blev politikerne blandt andet spurgt ind til, hvad der er sammenhængen mellem de seneste mange politiske reformer på børneområdet.

Blandt politikerne var budskaberne blandt andet, at pendulet fra Christiansborg er svinget tilbage mod en fælles forståelse for, at der fremover skal være mere fleksibilitet og frihed til at gøre tingene forskelligt, samt at flest mulige beslutninger skal træffes så tæt på det enkelte barn som muligt. Fobus direktør Henrik Vagner er helt enig heri: ”Der skal være rum til forskellighed og diversitet, og ligeledes skal beslutningerne rykkes tættere på børnene. Og netop det ståsted tager vi med i dialogen med kommunerne omkring vores rammer”.

Derudover er også fritidspædagogikken blevet nævnt flere gange på topmødet herunder blandt andet den unikke rolle i forhold til understøttende undervisning. Også det kan vi fra fobus side kun være enige i.

 

Trivselsundersøgelse Aarhus

Så er resultaterne fra trivselsundersøgelsen i Aarhus Kommune kommet, og vi er både glade for og stolte af at kunne fortælle om resultaterne. Det skyldes, at de selvejende institutioner på samtlige parametre i undersøgelsen scorer højere end de kommunale institutioner.

Det gør de bl.a. på områder som: "Børn og Unges arbejdspladstyper", hvor Dagpleje og Selvejende dagtilbud har en gennemsnitsscore, der er mærkbart højere end gennemsnittet ift. det psykiske arbejdsmiljø. De selvejende dagtilbud skiller sig her ud ved bl.a. at have en lavere grad af unødvendige arbejdsopgaver samt en lavere grad af krav i arbejdet ift. arbejdsmængden.

Et andet sted, hvor de selvejende i Aarhus Kommune scorer gode resultater i vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø, er under parameteret: "Børn og Unges ledertyper". Her er ledere i De selvejende dagtilbud den eneste af de større ledertyper, der ligger mærkbart højere end gennemsnittet, hvorimod fx Dagtilbudsledere, pædagogiske ledere på skoler og pædagogiske ledere i dagtilbud har en gennemsnitsscore omkring gennemsnittet.

 

Materiale til forældre med store børnehavebørn

To af fobus ledere, Lone Skov Petersen fra Præstekær og Iben Hansen fra Brønshøj/Vanløse Klynge 3, har deltaget i en arbejdsgruppe i regi af Københavns Kommune, hvor de har arbejdet med overgange.

Dette arbejde er blevet til to spændende pjecer samt et forståelsespapir, som I kan se her. Materialet kan sagtens anvendes på tværs af kommunegrænser:
Forældrepjece - Et godt sidste år i børnehaven
Forældrepjece - En god skolestart
Fælles forståelsespapir - Hvad skal et barn kunne?

 

Sidste chance for tilmelding til dialogmødet

Så er det ved at være sidste chance for at få mulighed for at gå i dialog med politikerne om netop det, som ligger jeres institution og område på sinde. Så husk at tilmelde jer dialogmødet hos fobu d. 18 februar 2019 kl. 17.00-19.00 ved at skrive en mail til kk@fobu. Alle er velkomne til mødet både selvejende og private samt institutioner fra alle kommuner. I må meget gerne melde ind på forhånd, hvilke spørgsmål I ønsker at drøfte med Københavns Kommunes borgmester og Børne- og Ungeudvalget til hv@fobu.dk. Vi glæder os til at se jer.

KOM OG VÆR MED TIL AT GÅ I DIALOG!

 

Ledige pladser på kommende fobu kurser

Der er stadig ledige pladser tilbage på fobus kurser i februar og marts:
• Bestyrelseskursus d. 27. februar kl. 17.00-20.00. På kurset bliver du blandt andet introduceret til, hvordan du som medlem af bestyrelsen værner om dit ansvar samt griber de muligheder an, der er i bestyrelsesarbejdet.
• Workshop med Rend og Hop: 'Vi spotter børns motoriske færdigheder' d. 14. marts kl. 09.00-13.00. Workshoppen omhandler blandt andet følgende: For at støtte børns motoriske udvikling skal de mødes med motoriske udfordringer, som passer til deres færdighedsniveau, og på workshoppen vil vi derfor arbejde med redskaber til at støtte børnene, hvor de er.
Så skynd jer at tilmeld jer kurserne her.

 

Følger du fobu på Facebook og LinkedIn

På Facebook og LinkedIn poster fobu løbende informationer om blandt andet fobus arrangementer, spændende artikler og meget andet. Men vi poster også historier, nyheder og stillingsopslag fra vores institutioner, så skriv endelig, hvis jeres institution har noget, som I gerne vil dele til kommunikationskonsulent Kaja Kristensen på kk@fobu.dk.

Hvis du ikke allerede følger fobu på Facebook, så klik her og tryk følg og ligeledes med LinkedIn klik her og tryk følg

5. februar 2019