Digitalt repræsentantskabsmøde 

Som det fremgik af sidste nyhedsbrev, bliver årets repræsentantskabsmøde grundet COVID-19 et elektronisk møde, der afholdes mandag den 25. maj fra 13.00-15.00. Vi vil snarest muligt melde ud omkring program, det praktiske mv.
 
Vi kommer i ugerne op til repræsentantskabsmødet til at invitere jer til et par ”test-møder”. Det er helt frivilligt, om I har lyst til at deltage, og formålet er, at alle bliver fortrolige med teknikken.
 
En af ulemperne ved et elektronisk møde er, at vi ikke får mødt hinanden fysisk og derfor kommer til at gå glip af både de mange kollegiale drøftelser, men også de faglige diskussioner og oplæg. Vi vil derfor arbejde på, at der bliver endnu bedre mulighed for det på årsmødet 2021.
 
I kan allerede nu tilmelde jer repræsentantskabsmødet her.


Særlig feriegodtgørelse 

Husk at udbetaling af særlig feriegodtgørelse er anderledes i 2020.
Når du i år får udbetalt særlig feriegodtgørelse med din løn, er det for færre måneder, end du plejer at få. Det skyldes overgang til ny ferielov.

Hvis I skulle have spørgsmål eller andet er I altid velkomne til at kontakte jeres lønkonsulent.


Udskydning af lukning af TID 

Grundet den nuværende situation har vi valgt at udskyde lukningen af TID og overgangen til det nye fraværs- og arbejdsbestemte tillægssytem, MIT, da det blandt andet er svært at komme på kursus i fobu i det nye system. 
Lukning af TID vil derfor først blive til den 1. september 2020.

Hvis forholdene er til det, afholdes der informationsmøde omkring MIT i fobu den. 17. juni kl. 10.00-12.00. Informationsmødet er både for nye og for de af jer, som har behov for en opfølgning. Tilmelding sker via fobu akademi.


Praktikvejlederuddannelse til Københavnere 

Københavns kommune har valgt at kræve, at en pædagog fra hvert netværk skal have gennemført et praktikvejledermodul, for at institutionerne må modtage praktikanter fra pædagoguddannelsen. Dette modul koster knap 12.000 pr. deltager for 5x2 hele dage. Vi har haft kontakt med flere af jer, som er meget frustrerede over dette nye krav.
 
Vi vil i fobu gerne hjælpe jer med dette og har derfor i sinde at købe hele modulet til afholdelse hos os på Enghavevej, kun for jer. Vi betaler over halvdelen af prisen, og vi kan derfor tilbyde 1 deltager fra hver af vores 20 Københavner netværk en plads på holdet til ca. 6000 kr.. 
 
Nu er spørgsmålet så: 

  1. Er I interesserede i dette i jeres netværk?
  2. Skal kurset være til efteråret, eller er det (pga. udskudte aftaler og kurser) for presset? Alternativet er til vinter eller næste forår, men kan I vente med at have studerende så længe?

 Tal om det i jeres netværk og vend hurtigst muligt tilbage til Signe Rekve på sire@fobu.dk.


Nye datoer for udskudte kurser

Efter mange udskyldelser, meget flytten frem og tilbage og lang tids planlægning har vi nu fået flyttet en del af de udskudte kurser fra foråret over i efterårets kursuskatalog. Blandt andet er "Temaaften om børns leg" i København blevet rykket til den 9. september 2020 kl. 17.00-20.00, og kurset "Kommunikationsstile" i København er blevet flyttet til den 28. september 2020 kl. 9.00-16.00. 

Vi håber, at de af jer, som havde tilmeldt jer i foråret, stadig har lyst og mulighed for at deltage i efteråret, og at de af jer, som ikke nåede det i foråret, vil gribe chancen denne gang og tilmelde jer. I kan læse mere om kurserne og tilmelde jer her.


Informationsmøder om den nye ferielov kommer til efteråret! 

I efteråret 2019 afholdt fobu en række informationsmøder omkring den nye ferielov. Der var stor opbakning til møderne, og flere har siden da efterspurgt en opfølgning på informationsmødet. Det vil vi gerne imødekomme. I vil derfor i efterårets kursuskatalog kunne finde tre informationsmøder: To i København og et i Aarhus, og I kan tilmelde jer møderne her

Den nye ferielov træder som bekendt i kraft den 1. september 2020. På informationsmøderne i efteråret 2019 havde vi særligt fokus på overgangsperioden og de overgangsregler, der var brug for i forbindelse med overgangen til samtidighedsferie.

På informationsmøderne til efteråret vil vi fokusere på reglerne i den nye ferielov – hvilke ændringer er foretaget, og hvad skal I som ledere være opmærksom på i forhold til den nye ferielov og de muligheder, der opstår ved samtidighedsferie, som erstatter det forskudte optjenings- og ferieår.


Fobus pædagogik-kommunikation

Vi ønsker i fobu en tættere og mere direkte dialog med alle vores ledere. I vores pædagogik og kommunikationsteam er vi meget optagede af, at alle vores indsatser og fokusområder rammer plet på jeres aktuelle behov. Vi navigerer efter den feedback, som vi får, så det drømmer vi om at få mere af. Hvordan når vi bedst ud til lige præcis dig og det, som du tumler med netop nu?

Vi er lige nu i fuld gang med at lave ny hjemmeside, som både skal være mere levende og et sted, hvor I kan finde opdaterede nyheder og aktuel information. På denne måde behøver I ikke vente på det næste nyhedsbrev. Allerede nu kan I med fordel besøge hjemmesiden oftere, da vi jævnligt lægger materiale op, som vi håber, kan være brugbart i jeres ledelsesrum.

Vi vil også tage lige netop dette emne op til næste ledermøde og spørge jer ad, så læg endelig hovederne i blød allerede nu: Hvilken kommunikationsform vil være nemmest og bedst for dig, og hvilken information har du brug for fra os? 


KL og regeringen har indgået en aftale om forældrebetaling

Regeringen og alle Folketingets partier er i går aftes blevet enige om at kompensere for forældrebetaling i dagtilbud i perioden fra 15. april til 11. maj.
 
Med aftalen er partierne enige om, at regeringen skal sikre, at der tages ”de fornødne skridt”, og at der er de nødvendige ressourcer til at finansiere indsatser i forhold til COVID-19 i 2020. Merudgifter forbundet med genåbning af dagtilbud og SFO med videre, herunder reduktion i forældrebetaling, vil således bero på en forhandling med KL og Danske Regioner.
 
Både private og kommunale dagtilbud
Kompensationen omfatter både private og kommunale dagtilbud og fritidsordninger (SFO, fritidshjem og klub) og omfatter merudgifter frem til den 11. maj, svarende til genåbningsperioden i den gældende bekendtgørelse om genåbning.
 
Det kan til orientering oplyses, at man derfor i Københavns Kommune er i gang med at se på, hvordan man praktisk kan sikre tilbagebetaling til de københavnske forældre, der fra 15. april ikke har haft mulighed for at bruge deres dagtilbud og fritidsordning samt tilbagebetaling for de madordninger, som har været suspenderet.
 
Vi har endnu ikke modtaget den konkrete vejledning fra staten. Så vi vender tilbage snarest muligt med mere herom. 


Rengøringsaftale gælder for ALLE

Som I jo nok har set i Børne- og Undervisningsministeriets pressemeddelelse, er det mellem regering og KL aftalt, at der afsættes en pulje til ekstra udgifter til rengøring mv. i forbindelse med COVID19. Børne- og Undervisningsministeriet har på DLO´s forespørgsel ift. de private svaret følgende tilbage: ”Regeringen sikrer ekstra rengøring i dagtilbud, skoler, ungdomsuddannelsesinstitutioner, plejehjem og sociale dag- og døgntilbud – herunder også til de private daginstitutioner. Proces for udmøntning og fordelingsnøgle er under udboring og vil blive afklaret hurtigst muligt”.

Men da selve aftalen ikke er udmøntet endnu, så ved vi ikke præcis, hvilke udgifter der vil blive dækket, men vi informerer jer, så snart vi ved mere.


Registrering af ekstraudgifter til COVID19

Som tidligere nævnt er det mellem regering og KL aftalt, at der afsættes en pulje til ekstra udgifter til rengøring mv. i forbindelse med COVID19. Samtidig er selvejende institutioner nu underlagt krav fra diverse kommuner om at registre udgifterne til COVID19. Det kan f.eks. være udgifter til indkøb af værnemidler, rengøring, personaleudgifter (midlertidige ansættelser, vikarer mv.), og hvad der ellers måtte være i forbindelse med corona. Vi har derfor oprettet et nyt projekt i økonomisystemet, som skal anvendes til ekstraudgifter ifm. COVID19 - projektkoden er COVID19.

I kan læse mere om registrering af ekstraudgifter til COVID19 her og finde skemaet, hvor I kan udfylde de udgifter, som I allerede har afholdt (både mht. diverse bilag og lønomkostninger).


Nye smittede under genåbning

De første smittede under genåbningen er nu konstateret. Vi vælger igen at vidensdele fra Københavns kommune, som vi også gjorde i sidste nyhedsbrev. Det er ikke, fordi det er den eneste rigtige måde at takle det på, men det kan være rart at have noget at inspireres af, hvis man står og er i tvivl. Kontakt os endelig for direkte sparring eller skabeloner til forældrekommunikation, hvis I har behov for det.

I kan læse mere her.


1. maj børn

Mange ledere og pædagoger er i disse dage bekymrede for de forestående overgange og modtagelser af nye børn. Vuggestuebørn skal modtages uden den nære fysiske kontakt. Store vuggestuebørn skal starte i børnehave uden at have haft den lange overgangsperiode som normalt. Fobus pædagogikteam har samlet viden fra forskellige forskere omkring relationsarbejde og forældresamarbejde i denne tid, som du kan læse mere om nedenfor.

Nogle kommuner har valgt at udsætte fritidshjemsbørnenes start. ”I København starter hovedparten af de kommende 0. klasser traditionelt i deres fritidsinstitution den 1. maj. I år gælder det for mellem 65-70 % af de kommende 0. klasser. Flere fritids- og skoleledere har henvendt sig, da mange grundet den ekstraordinære situation har vanskeligt ved at nå at planlægge den gode overgang og opstart. For at give bedre muligheder for at planlægge opstarten er det besluttet, at opstart af børn til fritidshjem 1. maj (samt børn der skulle være startet 1. april) udskydes til den 11. maj.”

Når de kommende skolebørn skal starte på fritidshjem senere end beregnet, vil mange børnehaver have alt for mange børn fra den 1.-11. maj. Derfor har nogle kommuner givet forældrene mulighed for at undlade at betale for deres institutionsplads, hvis de kan holde deres barn hjemme. ”Københavns Kommune har besluttet, at forældre kan søge om fritagelse fra forældrebetaling for barnets institutionsplads i perioden indtil den 10. maj, hvis de vælger at passe barnet hjemme. Helt konkret kan de få midlertidig orlov fra dagtilbudspladsen. Barnet vil efterfølgende være garanteret plads i samme institution og samme børnegruppe.” Gladsaxe kommune har gjort det samme.


Det pædagogiske arbejde i dagtilbud under coronaepidemien

I forbindelse med genåbningen af dagtilbud udgav Sundhedsstyrelsen de sundhedsfaglige retningslinjer for, hvordan pædagogisk personale, børn og forældre skal omgås, for at begrænse smitten.

Nu har Sundhedsstyrelsen i samarbejde med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og Akademisk Forlag/Alinea udarbejdet et faghæfte til personalet i dagtilbud for børn i alderen 0-6 år. Faghæftet beskriver nogle af de praktiske, kommunikative og pædagogiske udfordringer, som personalet i dagtilbud kan møde i den nye hverdag og kommer med konkrete råd til, hvordan nye rutiner kan integreres i eksisterende læringsmiljøer og pædagogiske planer.
I finder Sundhedsstyrelsens faghæftet her. 

Faghæftet er første del af et samlet materiale til personalet i dagtilbud. Den 24. april udkommer anden del af materialet med et inspirationskatalog med forslag til aktiviteter med afsæt i de seks læreplanstemaer.


Det gode forældresamarbejde - på afstand

I denne tid præget af Corona og en meget anderledes hverdag for alle, er der behov for at blive ved med at holde fast i det gode forældresamarbejde.

I kan som leder og pædagogisk personale her i linket finde inspiration til forskellige tiltag, der kan hjælpe jer med at opretholde den vigtige kontakt mellem jer og forældre – på afstand.


Nu genåbnes dagtilbuddene – hvordan gør vi det?

Efter Corona kom til Danmark, er meget forandret i vores vuggestuer og børnehaver. De fleste institutioner har været lukket ned, og er nu endelig i gang med at modtage børnene igen, men intet er det samme som før. Nye skærpede regler og retningslinjer skal overholdes, og det gør på mange måder dagligdagen svær og udfordrende. Samtidig stiller det også nye krav til institutionen, personalet og pædagogikken. Hvordan får man stadig skabt et trygt og omsorgsfuldt miljø, hvor børn trives og udvikles? Og hvordan undgår man, at børnene ikke påvirkes psykisk, socialt og relationelt af alle de nye tiltag og ændringer?  

Fobu’s team pædagogik og kommunikation kommer her med råd og bud på, hvad I kan have særligt fokus på i genåbningsfasen samt pædagogiske tips til, hvordan og ift. hvad man bør undgå. I kan læse mere her.


Vidensdeling af den fineste slags

Dosseringens Vuggestue har lavet et 6 minutters videoklip fra før og under genåbningen. Videoen giver et virkelig godt og ærligt indblik i tanker og bekymringer, planlægning og heldigvis også glæden ved børnene i en helt anderledes tid. Det kan som leder være rigtig rart at se andre i samme situation som en selv. At få bekræftet, at trods hårdt arbejde og samarbejdsvilje, kan det være svært.

Du kan se videoen her.


Følger du fobu på Facebook og LinkedIn

På Facebook og LinkedIn poster fobu løbende informationer om blandt andet fobus arrangementer, spændende artikler og meget andet.

Men vi poster også historier, nyheder og stillingsopslag fra vores institutioner, så skriv endelig, hvis jeres institution har noget, som I gerne vil dele til kommunikationskonsulent Kaja Kristensen på kk@fobu.dk.

Hvis du ikke allerede følger fobu på Facebook, så klik her og tryk følg og ligeledes med LinkedIn klik her og tryk følg

25. september 2020