Julehilsen fra fobus bestyrelse

Lige inden julefreden sænker sig - og hér hvor vi står på tærsklen til et nyt år, ønskes I på vegne af bestyrelsen i fobu rigtig glædelig jul og et godt nytår. Tak for godt og trofast samarbejde til jer, også når corona-krisen kradser!

Året 2020 har på alle måder været et atypisk år, og jeg vil i den forbindelse gerne takke for jeres parathed til at løse opgaven. Lige meget om I er blevet bedt om at lukke ned, åbne op med kort varsel eller skabe en helt ny hverdag med nye måder at være sammen på, har I fået det til at fungere. Det har også været et år, som har været økonomisk svært at styre ift. ekstra corona udgifter, og jeg håber trods alt, at vi fra fobus side har formået at hjælpe jer med at løse opgaverne bedst muligt – og meget af tiden har medarbejderne i fobu måtte gøre det hjemmefra. Men vi har klaret den - sammen!

Bestyrelsen har igennem året afholdt flere møder - faktisk er det lykkedes os at holde dem fysisk - og er i god gænge med en engageret og stabil medlemsskare og et godt og velfungerende sekretariat. Vi fokuserer meget på strategien og det fremtidige fobu, og vi som bestyrelse forsøger hele tiden igennem vores strategi og tiltag og via sekretariatet at understøtte jer medlemmer bedst muligt.

Min mulighed for at møde Jer blev desværre også afblæst i år, eftersom årsmødet i foråret blev aflyst, og repræsentantskabsmødet afholdt virtuelt. Tak til alle jer, der var med virtuelt, og vi håber på, at vi i 2021 kan mødes – denne gang i Odense – til fobus årsmøde.

Jeg håber, at selvom mange af os bor i “de nye berørte områder”, at jul og samvær med den nærmeste familie giver kræfter og mod til at gå ind i 2021 med samme ildhu og gåpåmod, som I har vist i corona-året 2020.

Rigtig god jul og godt nytår til jer alle!
Ønskes i af Ida Balling, bestyrelsesformand, og bestyrelsen i fobu


Har fobu åbent mellem jul og nytår? 

Julen nærmer sig nu for alvor, og derfor vil vi i dette sidste nyhedsbrev i 2020 benytte lejligheden til at ønske jer alle en god og forhåbentligt corona-fri jul. 

Vi i fobu fortsætter med fuld kraft, når alle er tilbage den 4. januar 2021, men mellem jul og nytår vil der være medarbejdere på arbejde i fobu, så I kan få den hjælp og rådgivning, som I har brug for. 

I kan altid ringe på vores hovednummer 3324 8100
eller skrive til info@fobu.dk.


Regnskabsafslutningen 2020 

Regnskabsafslutningen 2020 er lige om hjørnet, og i år skal du være særlig opmærksomme på, at vi overgår til elektroniske underskrifter på regnskaberne via den digitale tjeneste Penneo. Vi har allerede modtaget mange opdaterede bestyrelseslister med navn og mailadresse på bestyrelsesmedlemmerne, men vi mangler lige de sidste, inden regnskaberne kan underskrives. I samme forbindelse skal I huske at opdatere reelle ejere på virk.dk.  

Hvad skal du ellers sørge for? Husk at undgå bemærkninger i revisionsprotokollen ved at behandlet alle bilag vedr. 2020 inden de nedenstående deadlines.

Fakturaer
Alle fakturaer med fakturadato i 2020 skal være godkendt på portalen. Det er fakturadatoen og ikke forfaldsdatoen, der afgør, hvilket år en faktura skal optages i regnskabet.

Hvis du af en eller anden årsag ikke vil betale en faktura med fakturadato i 2020, skal du på portalen lave en bemærkning på fakturaen, der forklarer årsagen til, at den ikke er godkendt. Det kan f.eks. være; Varen er ikke modtaget, varen er defekt, modtaget forkerte varer, uoverensstemmelse i pris osv.

Derudover, skal du være opmærksom på at modtage og godkende en faktura i det regnskabsår, hvor varen/ydelsen er modtaget, gennemført eller ibrugtaget. Dvs. at tilbud og ordrebekræftelser på f.eks. håndværksydelser ikke kan forudbetales eller hensættes, hvis arbejdet ikke er gennemført i 2020.

eKladder
Dine ekladder skal på samme måde være afsluttet ifølge jeres deadline. Hvis du ønsker at afslutte ekladden, inden du går på juleferie, er det dog tilladt at afslutte beholdningerne (bank og kasse) per 15. december og frem.

Har du andre banker end Jyske bank, skal du fremsende et afstemt kontoudtog til din regnskabskonsulent.

Har du en kontantkasse skal du fremsende en afstemt kasseoptælling til din regnskabskonsulent. Anvend dette bilag. 

Alternative tilbud
Husk at fremsende dokumentation for mindst 2 alternative tilbud for alle anskaffelser på mere end 50.000kr ekskl. moms til din regnskabskonsulent.
 
COVID19
OBS! Husk, at indsende COVID-lønudgifter til din lønkonsulent. Hvis fobu skal have en mulighed for at bistå jer ved ansøgning om kompensation for COVID-udgifter, skal de sidste udgifter indsendes til din lønkonsulent, inden du går på juleferie. Husk forsat, at anvende projektkoden COVID19 ved alle øvrige bilag. Du finder COVID19-skemaet her. 

Deadlines for selvejende institutioner

 • E-faktura tilhørende regnskabsår 2020 skal godkendes på portalen senest mandag den 4. januar 2021 kl. 14.00. Husk det er fakturadatoen, der afgør, i hvilket regnskabsår regningen bliver bogført.
 • E-kladde tilhørende regnskabsår 2020 skal godkendes på portalen senest mandag den 4. januar 2021 kl. 12.00. Husk at indsende udskrift fra jeres bank til jeres regnskabskonsulent.
 • Alle bilag vedr. Pleo MasterCard tilhørende regnskabsår 2020 skal indlæses i appen senest mandag den 4. januar 2021 kl. 12.00.
 • Alle bilag vedr. Visa Elektron i Jyske bank tilhørende regnskabsår 2020 skal afleveres/skannes til jeres regnskabskonsulent senest mandag den 4. januar 2021 kl. 12.00.

Hvis ovenstående deadlines giver problemer, skal du straks kontakte din regnskabskonsulent.

Deadlines for private institutioner 

 • E-faktura tilhørende regnskabsår 2020 skal godkendes på portalen senest fredag den 15. januar 2021 kl. 14.00. Husk det er fakturadatoen, der afgør, i hvilket regnskabsår regningen bliver bogført.
 • E-kladde tilhørende regnskabsår 2020 skal godkendes på portalen senest fredag den 15. januar 2021 kl. 12.00. Husk at indsende udskrift fra jeres bank til jeres regnskabskonsulent.
 • Alle bilag vedr. Pleo MasterCard tilhørende regnskabsår 2020 skal indlæses i appen senest fredag den 15. januar 2021 kl. 12.00.
 • Alle bilag vedr. Visa Elektron i Jyske bank tilhørende regnskabsår 2020 skal afleveres/skannes til jeres regnskabskonsulent senest fredag den 15. januar 2021 kl. 12.00.

Hvis ovenstående deadlines giver problemer, skal du straks kontakte din regnskabskonsulent.


Medarbejder med barn hjemsendt fra daginstitution, fritidsinstitution eller skole

Medarbejdere, der skal passe et barn under 14 år, der er hjemsendt efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer – uden at der er mistanke om smitte med covid-19 eller en positiv test, har faktisk ikke ret til løn, mens de passer deres børn. Det skyldes, at barnet (endnu) ikke ud fra en lægelig vurdering er sygt, og reglerne om børns 1. og 2. sygedag finder derfor ikke anvendelse.  

Medarbejderen kan bruge omsorgsdage, afspadsering eller ferie. Hvis medarbejderen ikke har nogen af delene, kan medarbejderen under visse betingelser selv søge barselsdagpenge ved bopælskommunen.

Krav for at kunne få udbetalt barselsdagpenge:

 • Barnet skal være under 14 år
 • Alt ret til afspadsering og omsorgsdage skal være brugt
 • Ikke muligt at arbejde hjemme
 • Dagpengeberettiget – opfylde beskæftigelseskravet - i henhold til barselsloven

Hvis forældrene er samboende, skal begge forældre opfylde ovenstående krav for, at der kan udbetales barselsdagpenge.

OBS: Det er ikke et krav, at medarbejderen skal have brugt sin optjente ferie for at få barselsdagpenge udbetalt.

HUSK: Du som leder skal indberette til institutionens lønkonsulent, hvilke dage lønnen skal stoppes.

Medarbejderens barn er hjemsendt med formodning for eller konstateret smittet med covid-19

Medarbejderen vil være at betragte som ”nær kontakt” til en smittet og være hjemsendt med formodning om at være smittet.

Medarbejderen har i denne situation ret til fravær med løn, indtil negativt testresultat foreligger for medarbejderen selv. Institutionen vil være berettiget til sygedagpengerefusion, indtil negativt testresultat foreligger, og du som leder skal indberette fraværet relateret til covid-19 til institutionens lønkonsulent.

Hvis medarbejderen bliver testet negativ, før barnets testresultat foreligger, vil medarbejderen være at betragte som rask og skal selv betale for friheden som nævnt ovenfor i form af omsorgsdage, afspadsering, ferie, tjenestefri uden løn eller evt. barselsdagpengeordningen.


Årsmøde 2021

Den 6. og 7. maj 2021 håber vi, trods corona, at vi kan byde velkommen til fobus årsmøde. 

Vi har rystet posen og tænkt nye tanker med årsmødet, og et af de nye tiltag er bl.a. placeringen. Næste år bliver årsmødet nemlig afholdt i Odense på Odeon, så så mange af jer som muligt har mulighed for at suse til og fra arrangementet med lyntoget. 

Så sæt allerede nu kryds i kalenderen og hold øje med de kommende nyhedsbreve for mere information om arrangementet. Vi åbner op for tilmeldingen til årsmødet i januar. 


Finansloven 2021 er i hus!

Den 6. december indgik regeringen sammen med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet en aftale om finansloven for 2021.

Vuggestuer og børnehaver får som en del af finanslovsaftalen for 2021 tilført flere midler, og den nye finanslov byder bl.a. på ekstra midler til at fremrykke minimumsnormeringerne, som nu er gældende for ALLE børn, og der er afsat flere penge til at uddanne flere pædagoger.  

Det betyder bl.a.:

 • At kommunerne allerede fra januar 2024 forpligtes til at sikre, at der gennemsnitligt i kommunen maksimalt er tre børn per pædagogisk medarbejder i vuggestuer og maksimalt seks børn per pædagogisk medarbejder i børnehaver.
 • At aftalen skal sætte en stopper for, at kommunerne af sparehensyn sender vuggestuebørn i børnehave, før de fylder tre år.
 • At der bliver afsat en pulje på 200 mio. årligt frem mod 2030, så pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter kan uddanne sig til pædagoger. 


Drøftelser med Børne- og ungdomsborgmesteren i København

Med budgetaftalen for 2021 har Københavns Kommune sat midler af til minimumsnormeringer fra 2022, ledelsesuddannelse og rekruttering for at styrke kvaliteten på 0-6 års området. I den forbindelse inviterede Børne- og ungdomsborgmester, Jesper Christensen, alle paraplyorganisationer for selvejende institutioner i Københavns Kommune til en dialog om, hvordan man bedst muligt får omsat de mange midler til øget kvalitet i de selvejende institutioner.

Drøftelserne handlede bl.a. om udfordringerne ved leder- og medarbejderrekruttering, og her efterspurgte vi sammen med de andre paraplyorganisationer bl.a. mere fleksibilitet i aflønningen, da vi oplever, at kommunen er meget restriktive ift. ”ny løn”/individuel aflønning. Derudover blev der sat fokus på udfordringerne ved valget om at nedlægge souschefstillingerne i Københavns Kommune, da der ikke længere er nogen naturlig fødekæde til lederstillingerne. Borgmesteren synes, at det var nogle relevante input, som han ville tage med tilbage.

Til mødet præsenterede Jesper Christensen også 3 nye uddannelser: PAU-merit, almindelig-merit og bachelor-merit (sporskiftemodellen), som netop er blevet godkendt på Professionshøjskolen. De nye minimumsnormeringer kræver flere uddannede pædagoger, og det kræver nemmere og flere muligheder for at blive pædagog.

Vi er glade for, at kommunen anerkender os som paraplyorganisation og invitere os med til drøftelserne. Det er helt essentielt med et tæt samarbejde mellem kommunen, institutionerne og paraplyorganisationerne” (Henrik Vagner, direktør fobu).


Kort og godt om prøvetid

Her får I en kort update på opsigelse i prøvetiden:
I prøvetiden, som er de første 3 måneder af ansættelsen, har institutionen mulighed for at opsige medarbejderen med et forkortet varsel på 14 dage. Der er her ikke krav om en så grundig begrundelse for opsigelsen.

For selvejende institutioner skal der være en såkaldt høringsperiode, før der skrides til egentlig opsigelse. Afhængig af hvilken personalegruppe, der er tale om, vil vi derfor anbefale, at I kontakter fobu senest efter 2 måneders ansættelse. Det kan fx være, hvis I ikke mener, at den ansatte lever op til forventningerne eller har for meget fravær. Det anbefales, at der er afholdt en eller flere samtaler med den pågældende medarbejder, så det ikke kan komme bag på medarbejderen, når I fortæller, at prøvetiden ikke er forløbet tilfredsstillende. Vi i fobu sørger for at udarbejde det skriftlige materiale (partshøringsbrev/opsigelse).

For såvel de selvejende institutioner som de private institutioner er opsigelsesvarslet 14 dage. Opsigelsesvarslet skal kunne ”rummes” inden for prøveperioden på de 3 måneder. Hvis de 14 dage ikke kan rummes inden udløbet af de 3 måneder, har medarbejderen ret til et opsigelsesvarsel på mindst 1 måned til udgangen af en måned. Medarbejderen kan i prøvetiden opsige sin stilling med 1 dags varsel.


Forskningsprojekt om bedre arbejdsmiljø – vil du være med?

Vi har igen i fobu sagt ja til at deltage i et spændende forskningsprojekt – denne gang med det formål at afprøve en simpel metode, der (forhåbentlig) kan gøre de pressede situationer i hverdagen nemmere for medarbejderne. Hanne Kühn fra Valby Lillefri og Merete Skovgaard Hansen fra Mariehønen har sammen med fobus souschef Signe Rekve været med til at kvalificere processen.

Kunne det være noget for jeres private institution at være en del af? Selve forskningsprojektet er kun for de private, men metoden vil kunne anvendes i alle former for dagtilbud, så derfor involverer vi os med glæde.
Læs mere om projektet her og kontakt Signe på sire@fobu.dk, hvis det er noget for jer.


Private overenskomstforhandlinger 2021

På det seneste møde i fobus bestyrelse gav bestyrelsen fobu mandat til at indgå i forhandlingsfællesskab med Børneringen, DLO, Foreningen De Danske Børneinstitutioner og Spia til de kommende private overenskomstforhandlinger med BUPL og FOA.

Det overordnede formål med forhandlingsfællesskabet er at stå stærkere i forhandlingen med BUPL og FOA, og i januar 2021 begynder de interne drøftelser i kredsen for alvor om, hvilke krav der skal fremsættes.

Forhandlingerne med fagforbundene begynder først for alvor, når der er blevet lagt en økonomisk ramme i forliget mellem Forhandlingsfællesskabet og KL. BUPL forventer, at det først vil ske i midten af februar 2021, men vi holder jer løbende orienteret om processen i nyhedsbreve og på mail.


Mere selveje -> flere muligheder -> større mangfoldighed

Vi har i fobu længe presset på for mere selveje og bedre muligheder for oprettelse af nye selvejende institutioner – både i København ifb. med mødet med Børne- og Ungdomsborgmesteren, men også i Aarhus forsøger vi at sætte fokus på emnet.

Den 26. november 2020 afholdt fobu debataften i Aarhus, hvor knap 40 ledere og bestyrelsesformænd for selvejende dagtilbud, Aarhus Forældreorganisation og Aarhus Selvejeforening mødtes. Formålet var at italesætte og tydeliggøre det særlige ved selvejet og dets betydning lokalt i Aarhus.

Aarhus Kommune oplever i øjeblikket stor befolkningstilvækst. Dette efterlader et stort ønske hos Aarhus Selvejeforening sammen med ledere og bestyrelsesformænd for selvejende institutioner om at øge antallet af selvejende dagtilbud i Aarhus.
Inputtene fra debataftenen har fobu i samarbejde med Selvejeforeningen brugt til at udarbejde skriftligt materiale med det formål at nå et politisk niveau lokalt i Aarhus og gøre opmærksom på, hvorfor de selvejende dagtilbud med fordel kan udvides.


Mulighed for en Jobrotationsordning

Husk I har mulighed for at opkvalificere jeres medarbejdere og samtidig give ledige mulighed for at få konkret erhvervserfaring og et netværk på en rigtig arbejdsplads.

I praksis betyder ordningen, at I kan sende en medarbejder i videreuddannelse eller opkvalificering i en kortere eller længere periode. I denne periode får en ledig mulighed for at fungere som vikar for medarbejderen. Vikaren skal have været ledig i mindst 6 måneder og være godkendt af jobcenteret. Jobcenteret hjælper desuden også med at finde og opkvalificere vikaren, hvis der skulle være et behov for det.

I kan læse mere om ordningen her: https://star.dk/indsatser-og-ordninger/virksomhedsrettede-redskaber/jobrotationsordningen/ og nedenfor kan I læse et eksempel fra en leder, der har gjort brug af ordningen:

”I Børnegården Sct. Anna i Aarhus har vi anvendt jobrotationsordningen flere gange. Ordningen fremmer mulighederne for at uddanne sit personale – både de uddannede og de ikke uddannede.

Hos os har vi ”bunket” timerne sammen således, at vi kunne tilbyde et længere forløb til en ledig pædagog. Senest har vi haft en af vores pædagoger på sprogvejlederuddannelsen og hen over ca. et halvt år haft en række andre medarbejdere på kortere hel- eller halvdagskurser. Det gav samlet omkring 500 timer, hvori vi har en uddannet pædagog ansat med 32 timer om ugen i omkring 3 ½ måned.

Man søger i det lokale jobcenter om godkendelse af de kurser og den uddannelse, som man ønsker at sende medarbejdere på. Når timerne er godkendt, udarbejder man et kort stillingsopslag og sender det til jobkonsulenten. Jobkonsulenten sender stillingsopslaget ud til relevante ledige pædagoger, som opfylder bestemte kriterier. De ledige pædagoger søger direkte til dagtilbuddet, vi holder samtaler og meddeler jobkonsulenten, hvem vi ønsker at ansætte. Dagtilbuddet skal selv søge om refusionsmidler gennem SKS hver måned.”


Fuld fart fremad i fobu

I fobu er der fart over feltet med stor efterspørgsel og flere nye medlemmer, og derfor er vi så heldige at have mulighed for at styrke vores bemanding. Det gør vi bl.a. med en ny regnskabskonsulent, en ny lønkonsulent og en ny HR-jurist, som alle vil være at finde på gangen i fobu i starten af 2021. De nye ansættelser skal være med til at sørge for, at vi, på trods af vokseværk, stadig kan levere de bedste ydelser og den mest kvalificerede service til jer!


Sådan ser bestyrelsen i fobu ud nu

Der er i løbet af året 2020 sket flere ændringer i fobus bestyrelse – nogle medlemmer er gået, og andre er kommet til eller har fået nye opgaver.

Bestyrelsesmedlem Bettina Stryhn (leder i Børnehuset Bavnehøj, København) overgik tidligere på året til ildsjæl, og tidligere ildsjæl Maiken Grønvall (leder i Børnebåndet, Aarhus) opstillede til medlemsposten og blev valgt ind som medlem af bestyrelsen.

Hanne Heiberg blev ved det digitale repræsentantskabs-møde valgt enstemmigt som nyt medlem af fobus bestyrelse. Hanne er til daglig områdeleder i Gladsaxe Kommune, hvor hun er leder for 9 institutioner med ca. 100 medarbejdere. Hanne er en kvinde med mange jern i ilden. Lige nu er hun bl.a. aktiv i planlægningen af strategisk lederforum i sin forvaltning, medvirkende i et pilotprojekt omkring udvikling af samarbejdet mellem PPR og dagtilbud og deltagende i en arbejdsgruppe, der skal udvikle ”Økonomi, ledelse og organisering” i Gladsaxe Kommune ift. børn med særlige behov på 0-18 års området.

Hanne har valgt at være en del af fobus bestyrelse, fordi bestyrelsesarbejdet interesserer hende, og hun vil derfor gerne bruge mere tid på det fremover!

I kan her se en oversigt over fobus nuværende bestyrelse.


Ønsker du og din institution jer borde og stole i julegave?

I fobu afholder vi flere og flere kurser, og flere af jer medlemmer begynder at låne vores mødelokaler til jeres arrangementer. Derfor har vi valgt at investere i nogle mere moderne og fleksible møbler, som kan imødekomme de nye behov og den større brug af lokalerne.

Derfor vil vi gerne forære vores nuværende stole og borde væk. Det drejer sig om ca. 30 stole og 8 borde (140x60 med sammenklappelige ben), og hvis man kun har brug for et mindre parti, kan dette også lade sig gøre. I kan se billeder af stolene her og af bordene her. Da vi får nye møbler i starten af januar, skal bordene og stolene afhentes i uge 1 eller 2. Kunne du og din institution være interesserede, så skriv til info@fobu.dk.
Tingene bliver foræret væk efter først til mølle-princippet.


Ledige pladser på kommende fobu kurser

Der er ledige pladser tilbage på fobus kurser i januar 2021:

 • Fra stress til trivsel den 20. januar 2021 kl. 17.00-20.00 i Aarhus:
  Al forskning viser, at trivsel skaber vækst, arbejdstilfredshed og reducerer stress, og netop det sætter vi fokus på til workshoppen: "Fra stress til trivsel": Hvordan skaber man trivsel for sig selv, og hvordan skabes de rammer, der skal til for, at det lykkes. Alle vil til kurset tilegne sig viden og redskaber til at skabe forudsætningerne for trivsel og forebyggelse af stress.
 • Ledermøde den 27. januar 2021 kl. 09.00-12.00 i KBH:
  På ledermøderne er der information fra fobu samt oplæg og input ift. emner og temaer, som relevante for selvejende og private dagtilbud. Bl.a. vil Thor Larsen, visitationschef i Københavns Kommune, til ledermødet fortælle om ”Det gode samarbejde med pladsanvisningen”.

Du kan finde disse kurser og en masse andre i vores kursuskatalog her. Kurserne er gratis for medlemmer og finder sted både i Århus og København. 


Følger du fobu på Facebook og LinkedIn

På Facebook og LinkedIn poster fobu løbende informationer om blandt andet fobus arrangementer, spændende artikler og meget andet.

Men vi poster også historier, nyheder og stillingsopslag fra vores institutioner, så skriv endelig, hvis jeres institution har noget, som I gerne vil dele til kommunikationskonsulent Kaja Kristensen på kk@fobu.dk.

Hvis du ikke allerede følger fobu på Facebook, så klik her og tryk følg og ligeledes med LinkedIn klik her og tryk følg

16. december 2020