Sommerferien står for døren - Hvad gør du, hvis en medarbejder bliver syg?

Der er forskellige regler, der gælder ved sygdom i forbindelse med ferie.

Når en medarbejder bliver syg før ferien, er der tale om en feriehindring. Medarbejderen er ikke forpligtet til at holde den aftalte ferie, medmindre medarbejderen selv ønsker det trods sygdom. Medarbejderen har ret til erstatningsferie.

Når en medarbejder bliver syg under ferien, er der tre betingelser, der skal være opfyldt, hvis medarbejderen skal have ret til erstatningsferie.

  1. Der er først ret til erstatningsferie fra den 6. sygedag under ferien. De første 5 sygedage betragtes som karensdage og er medarbejderens risiko.
  2. Medarbejderen skal overholde institutionens regler for sygemelding og skal sygemelde sig på 1. sygedag.
  3. En erstatningsferie kræver lægelig dokumentation fra 1. sygedag, og medarbejderen skal være uarbejdsdygtig på grund af sygdom i forhold til sit konkrete arbejde for at have krav på erstatningsferie. Medarbejderen skal også fremskaffe dokumentation, selv om medarbejderen befinder sig i udlandet. Medarbejderen skal selv betale for lægeerklæringen.

Ved spørgsmål til ovenstående skal I være velkomne til at kontakte os.


Risikogruppen - Medarbejdere der er i særlig risiko ved smitte med COVID-19 

Har I medarbejdere i risikogruppen, (medarbejdere der er i særlig risiko ved smitte med COVID-19), der går hjemme eller medarbejdere, der har pårørende i risikogruppe, og derfor også er nødt til at være hjemme?

KL er kommet med en udmelding, hvoraf det fremgår, at hjemsendte medarbejdere i de ovennævnte grupper ikke er berettiget til at modtage løn under fraværet fra 1. juni 2020, men kan søge sygedagpenge. I skal kontakte FOBU, hvis I har medarbejdere i de nævnte grupper, så sørger vi for at indberette de pågældendes fravær til Virk.dk.  Medarbejderen vil herefter modtage et skema i e-boks, som skal udfyldes for at få sygedagpenge.
Derfor er det vigtigt, at I får orienteret de medarbejdere, som er berørt af dette. Medarbejderne bliver ikke trukket i løn for maj måned. Den midlertidige lovgivning omhandlende risikogrupper ophører den 31. august 2020.

Gravide i graviditetsuge 28 og frem, som er hjemsendt, er forsat berettiget til løn. I skal kontakte jeres lønkonsulent med henblik på at søge barselsdagpenge. KL undersøger i øjeblikket reglerne for de øvrige gravide medarbejdere.


Arbejdsskade - Hvad gør jeg?

Store dele af befolkningen har i denne tid arbejdet hjemme. Men hvordan er man så sikret, hvis man kommer ud for en arbejdsskade? Netop det har vi forsøgt at svare på her i en række indsamlede spørgsmål og svar.

Du kan i linket finde de tre mest udbredte spørgsmål om, hvordan man skal forholde sig, hvis man kommer til skade, mens man arbejder hjemme. De første to spørgsmål er særligt rettet mod den ansatte og vedkommendes dækning.


Udbetaling af indefrosne feriepenge

Som en del af Regeringens Sommerpakke er det blevet aftalt, at der skal ske udbetaling af indefrosne feriepenge optjent i perioden 1. september 2019 til og med 31. marts 2020 svarende til op til tre ugers ferie. Regeringen vil gå i dialog med arbejdsmarkedets parter og ATP om den konkrete udmøntning, herunder grundlaget for opgørelsen af feriepengene. Det forventes, at feriemidlerne vil kunne udbetales senest oktober 2020. Initiativet forventes at indebære hastelovgivning. Vi melder ud i nyhedsbrevet så snart, retningslinjerne for opgørelse og udbetalingen af feriepengene er fastlagte.


Det skal I huske i forhold til stillingsopslag!

Husk faste stillinger på over 1 år altid skal slås op. Formålet er, at I får mulighed for at afsøge markedet og finde den ansøger, der for jer er bedst kvalificeret, og ikke mindst at potentielle ansøgere har mulighed for at blive bekendt med stillingen.

I er forpligtet til at annoncere stillingen på Jobnet.dk, hvilket fremgår af bekendtgørelsen om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Der skal samtidig være en rimelig frist til at søge stillingen, hvilket er minimum 14 dage. De bedst egnede ansøgere skal indkaldes til samtale.

Opslag kan undlades i forhold til ferieafløsning, vikariater og andre kortvarige ansættelser, der ikke overstiger 1 år. For københavnske institutioner gælder, at stillingerne ikke må overstige 9 måneder.

Husk også at I altid er velkomne til at sende stillingsopslagene til os på kk@fobu.dk, og så lægger vi dem på FOBUs hjemmeside.


Nuværende og nye bestyrelsesmedlemmer

I forbindelse med hvidvaskloven, som trådte i kraft den 10. januar 2020, og i forhold til årsrapporter af institutionens regnskab, er det vigtigt, at oplysningerne om jeres bestyrelser er ajourført hos FOBU.
For selve årsrapporten letter det processen med hensyn til underskrivelsesfasen, og hvad angår hvidvaskloven, er det et krav, at der registreres reelle ejer af institutionen.

Hvis ikke hvidvaskloven overholdes, kan det straffes med bøder og i yderste tilfælde tvangsopløsning af institutionen.
Fra FOBUs side arbejder vi på at indhente og opdatere jeres bestyrelsesmedlemmer to gange om året, men hvis I sender jeres opdateringer løbende i forbindelse med bestyrelses konstituering, letter det alt sammen ajourføringen.

Skulle det blive nødvendigt, er vi hos FOBU selvfølgelig behjælpelig med at opdatere og registrere de såkaldte reelle ejere (dvs. bestyrelsen) for jer hos Erhvervsstyrelsen.


Forhandling af driftsaftaler i Aarhus Kommune!

Driftsaftalerne er det helt centrale grundlag i samarbejdet mellem kommunerne og de selvejende institutioner, og derfor kan de ofte give anledning til flere juridiske udfordringer. Det kan bl.a. overordnet være spørgsmålet om, hvor meget og hvor lidt kommunerne via driftsaftalen kan regulere den selvejende institutions organisering og drift. Derfor er det helt essentielt, at man som selvejende institution får forhandlet en tilfredsstillende driftsaftale, og det må man sige, at de nu har fået gjort i Aarhus Kommune.

I foråret 2019 fik FOBU seks nye medlemsinstitutioner i Aarhus Kommune. Det skyldtes blandt andet, at dagtilbuddene ved deres medlemskab blev en del af FOBUs kommende kollektive forhandling med kommunen om nye driftsaftaler.
I juni 2019 startede arbejdet nemlig med forhandlingen af nye driftsaftaler for alle selvejende institutioner i Aarhus Kommune, og nu et år efter er de blevet forhandlet - vellykket - på plads. I kan læse meget mere om forhandlingerne og de vigtige vendepunkter i driftsaftalerne her. 

På lignende måde som i Aarhus, er FOBU som paraplyorganisation altid til rådighed i forhold til rådgivning og sparring, hvis andre medlemsinstitutioner har brug for hjælp med blandt andet forhandling af driftsaftaler/-overenskomster eller i forbindelse med andre spørgsmål, som der måtte være i forhold til hjemkommunerne.


Høringssvar vedr. fritidspædagogisk rammeaftale

Da de københavnske fritidshjem pr. 1. august 2020 overgår til KKFO’er, er flere af vores medlemmer desværre blevet berørt af denne situation. Selvom der er blevet kæmpet flere brave kampe for at bevare fritidshjemmene, er kommunaliseringen en realitet, og tilbage er nu at sikre de bedste vilkår for vores institutioner fremadrettet.

I FOBU har vi derfor valgt at indgive et høringssvar ift. den fritidspædagogiske rammeaftale for KKFO’er, og således her udtrykke vores bekymringspunkter.
Blandt andet er vi bekymret for den reelle indflydelse KKFO-delen vil komme til at have i en forældrebestyrelse. Hvordan vil den bedst blive repræsenteret, og hvilke kompetencer vil repræsentanterne få tildelt? Derudover er vi bekymret for, at afdelingslederfunktionen ændres til pædagoger med teamkoordinatorfunktion, og endeligt har vi ønsket en større klarlæggelse af, hvad den økonomiske tredeling, der er lagt op til i rammeaftalen, mere præcist indebærer. 
I kan læse FOBUs høringssvar her. 

I FOBU vil vi gerne takke alle vores fritidshjem for den tid, de har været hos os, og samtidig ønske dem alt det bedste fremadrettet.


Brev til borgmestre vedr. Økonomiaftalen

Den 29. maj 2020 indgik regeringen og KL aftale om kommunernes økonomi for 2021.

I Økonomiaftalen fremgår det bl.a. af side 5, at ”Der gives en kompensation på 1,2 mia. kr. Heraf har regeringen tilkendegivet, at kommunerne kompenseres med ca. 0,4 mia. kr. i 2020 for merudgifter til rengøring i kommunale og private velfærdstilbud, differentieret forældrebetaling i dagtilbud i forbindelse med genåbningen samt udgifter til isolationsfaciliteter”. 

Men på trods af at der direkte er nævnt private dagtilbud i Økonomiaftalen, har det i Folketingets spørgetime onsdag den 3. juni 2020 været drøftet, hvordan finansministeren ville sikre, at midlerne både gik til offentlige og private tilbud.

Fobu har på baggrund af dette skrevet et brev til borgmestrene i kommuner med private institutioner for at gøre opmærksom på samt hjælpe med at sikre, at midlerne både går til såvel offentlige som private dagtilbud. 

Som eksempel kan I her læse brevet til Frederiksberg Kommune.


Nye førstehjælpspakker i FOBU!

I FOBU ønsker vi, at det skal være nemt, enkelt og billigt at holde hele personalegruppen opdateret omkring førstehjælp. Det er vigtigt for os, at I har de bedste vilkår for at passe på børnene, så vi betaler halvdelen af udgiften. I kan fremover vælge mellem følgende pakker:

  1. Vælg mellem to grundpakker og få uddannet hele din personalegruppe ude hos jer, fx på et p-møde (max 16 deltagere). 4,5 time for 2500 kr.
  2. Få opdateret hele din personalegruppe ude hos jer (max 16 deltagere, og kursusbeviser er et krav).
    3 timer for 2000 kr.
  3. Er der udskiftninger i jeres personalegruppe, kan I sende enkelte medarbejdere på opdateringskursus. (Kursusbevis er et krav). Opdateringskurser afholdes to gange årligt i både København og Aarhus.
    GRATIS.

I kan læse meget mere om førstehjælpspakkerne lige her. 

Ønsker I enten mulighed 1 eller 2, skal I kontakte Hjerteslag.dk på tlf.: 31 41 61 10 eller mail: info@hjerteslaget.dk, (husk her at nævne, at I er medlemmer af FOBU). Ønsker I at deltage i et opdateringskursus hos fobu (mulighed 3), foregår tilmeldingen via hjemmesiden https://www.fobu.hjerteslaget.dk/


Nyt kreativt kursus: Billede- og børnekunst i hverdagen

I Politiken kunne man i en artikel fra 2017 læse, at en skoleleder på en friskole, igennem 15 år, havde bedt alle børn, der skulle starte i skolen, om at tegne en tegning. ”I 2002 var børnenes udtryk detaljeret og farverigt. I dag er deres tegninger mere simple og unuancerede.” Det kan der være utallige grunde til, hvor blandt andet IPads er en af de mulige årsager. Færre hænder samt mindre tid til at sidde sammen med børnene og guide og motivere dem, når de tegner, er ligeledes åbenlyse grunde.

Men hvis vi vil ændre den udvikling, må vi tilbyde børnene hjælp til at udvikle deres tegneglæde og færdigheder. Som voksne må vi derfor være ved tegnebordet, finde motiver, der interesserer børnene samt finde metoder og materialer, der inspirerer.

På kurset "Billede- og børnekunst i hverdagen" sørger Britta Johanson, billedkunstner og rejsende i kunstprojekter, for, at du får netop det, som du skal bruge til at bringe kunsten tilbage i børnenes hverdag. På kurset bliver du præsenteret for den teori, som du skal bruge til at støtte børnenes kunstneriske læring, masser af ideer og ikke mindst lejlighed til selv at afprøve nogle af ideerne. Mærk selv hvilken forskel det gør at arbejde med ’rammesatte opgaver’, i stedet for ’lav hvad du vil/brug fantasien’.

Kurset afholdes både i København og Aarhus, og du kan tilmelde dig lige her.


Husk at brug de pædagogiske- og kommunikative kræfter i FOBU

Vi vil blot minde jer om, at der altid sidder et pædagogisk- og kommunikativt team i FOBU klar til at understøtte jer i lige præcis det, der optager jer i forhold til pædagogisk udvikling og ledelse. Vi er kun et telefonopkald eller en mail væk, og vi kommer også gerne på besøg i jeres institution. 

Vi har her lavet en oversigt over, hvad netop pædagogik- og kommunikations teamet i FOBU kan tilbyde jeres institution. I kan læse meget mere og printe oversigten ud her. 


Reminder om spørgeskema!

I denne uge er det sidste mulighed for alle jeres pædagogiske medarbejdere for at udfylde spørgeskemaet fra DPU. Deadline er fredag den 26. juni 2020. 
Det er så vigtigt, at vi får forskningsmæssig belæg for den store rolle, som I har spillet under denne Coronakrise, så udfyld endelig! Tak til jer, der allerede har udfyldt.
Spørgeskemaet er sendt til jer alle på mail.


Legepladsen som et pædagogisk læringsmiljø

I en daginstitution er legepladsen fuld af muligheder, både for børn og voksne. Børnene kan tale og bevæge sig på andre måder, end de kan indendørs, og der sker derfor meget med især legen, når man bevæger sig fra inderum til uderum. Men tager de voksne de samme pædagogiske principper og lærings- og udviklingsfokus med ud på legepladsen?  

I EVA - Danmarks evalueringsinstituts nye tema ’Samspil på legepladsen’ sættes der fokus på legepladsen som pædagogisk læringsmiljø. I hæftet kan man finde inspiration til nye måder at bruge legepladsen på og samtidig skærpe blikket på udvikling af relationer og samspil med børnene både i fri leg, rutiner og aktiviteter på legepladsen. Bliv inspireret til at se legepladsens pædagogiske potentialer og til at se på organiseringen og forventningerne dertil.


Sommerhilsen 

Sommerferien nærmer sig nu for alvor, og derfor vil vi i dette nyhedsbrev benytte lejligheden til at ønske jer alle en god og forhåbentligt solrig sommer. Vi fortsætter med fuld kraft, når alle er tilbage efter sommerferien, og i mellemtiden vil der i hele ferieperioden være medarbejdere på arbejde, så I kan få den hjælp og rådgivning, som I har brug for.

Vi ønsker jer alle en god sommer.


Følger du fobu på Facebook og LinkedIn

På Facebook og LinkedIn poster fobu løbende informationer om blandt andet fobus arrangementer, spændende artikler og meget andet.

Men vi poster også historier, nyheder og stillingsopslag fra vores institutioner, så skriv endelig, hvis jeres institution har noget, som I gerne vil dele til kommunikationskonsulent Kaja Kristensen på kk@fobu.dk.

Hvis du ikke allerede følger fobu på Facebook, så klik her og tryk følg og ligeledes med LinkedIn klik her og tryk følg

25. september 2020