Fobus beretning 2020 

Vi befinder os lige nu en tid, der er markant anderledes og med omstændigheder, der gør, at vi må finde andre måder at gøre tingene på - eller måske for en periode sætte tingene helt på hold. Det oplever vi i fobu, som alle andre steder i Danmark. Vi har måtte hjemsende alle medarbejdere, flytte mange kurser og udskyde vores årsmøde. 

Den aktuelle situation gør også, at vi er nødsaget til at tage andre metoder i brug i forbindelse med udgivelsen af fobus beretning 2020. For at vi kan stå sammen ved at holde afstand, udsender vi i år beretningen elektronisk her i nyhedsbrevet. Når vi alle vender tilbage til vores normale hverdag igen, vil vi få trykt beretningen i et mindre antal, og disse eksemplarer vil kunne afhentes i fobu, hvis man ønsker det. 

Derfor sender vi her fobus beretning 2020, der fortæller om nogle af de aktiviteter, der skete i fobu og ikke mindst i institutionerne i 2019. I beretningen fortæller vi også lidt om, hvor vi bevæger os hen i de kommende år.
 
Her kan I læse fobus beretning 2020 - God læselyst ønskes I af fobus bestyrelse og sekretariatet.


Få succes med fondsansøgninger 

Næste ledermøde i fobu nærmer sig med hastige skridt, og vi glæder os til endnu engang at tilbringe en eftermiddag med jer. 

Flere har efterspurgt muligheden for at få styrket deres fondskompetencer og få mere succes med fondsansøgningerne. Derfor har vi til ledermødet inviteret Birgitte Boesen, rådgiver i büroCPH og forfatter til bogen ”Fonde i bevægelse, til at komme og gøre klogere på fondsansøgninger 2020 og opdatere os på fondenes udvikling. 

Fonde er forskellige. Det gælder ikke bare deres formål og de beløb, som de uddeler. De er også forskellige i forhold til arbejdsmåder og uddelingspraksis. Så hvordan navigerer man som ansøger i blandt mere end 4.500 private fonde, der årligt deler penge ud? Birgitte Boesen giver til ledermødet et overblik over det mangfoldige fondslandskab og giver ’tips & tricks’ til, hvordan man som ansøger sikrer sig, at ens ansøgning rammer inden for fondens formål, og hvad man især bør være opmærksom på.

Ledermødet finder sted den 14. maj 2020 kl. 12.00-15.00 på Enghavevej 31, 1674 København V.
Husk at melde jer til enten via kalenderinvitationen eller på hjemmesiden. Vi ser frem til at se jer!


Genopslag - Hvad kan jeg ellers gøre?

Søger du en medarbejder? Eller er du allerede på det andet genopslag?
I disse dage ligger mange stillingsopslag til institutioner og samler støv i landets jobbanke, og ubesatte pædagogstillinger er en del af mange institutionslederes hverdag.   

Er du arbejdsgiver, mangler du en medarbejder, og oplever du, at det er svært at rekruttere, så kan BUPL hjælpe dig med at skabe kontakt til en ledig pædagog.
BUPL-A’s jobformidling hjælper institutioner og andre pædagogiske arbejdspladser med at finde den helt rigtige medarbejder eller vikar. 
Du skal blot oprette en jobordre eller ringe til tlf. 61959906. 
(Tilbuddet om jobformidling forudsætter, at institutionen er omfattet af en overenskomst med BUPL).

Vi er også netop nu i gang med at planlægge en jobmesse til efteråret i samarbejde med A-kassen BUPL. Ideen med jobmessen er at skabe bedre muligheder for, at institutionerne kan få skabt kontakt til de jobsøgende pædagoger, og pædagogerne kan få en indsigt i institutionerne.

Husk I altid er velkomne til at skrive til os på info@fobu.dk, hvis I har brug for hjælp/sparring til jeres jobopslag, gerne vil have lagt opslaget op på fobus hjemmeside mv.


Lukkeperioden forlænges!

Vuggestuer, børnehaver og fritidstilbud skal fortsat holde lukket på grund af coronavirussen. Det meddelte regeringen mandag eftermiddag, da de forlængede nedlukningen af institutionerne til og med 2. påskedag.
Dog med den undtagelse, at det på dagtilbudsområdet fortsat er muligt at få passet sine børn, hvis man som forældre arbejder i kritiske samfundsfunktioner og ikke har andre muligheder for pasning. 

Det vil altså sige, at som det ser ud nu, kan pædagoger og børn tidligst vende tilbage i vante rammer den 14. april 2020.


Forældrebetaling fortsætter!

Forældrebetalingen fortsætter til og med påske. Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti har opfordret regeringen til at tilbagebetale forældrene penge for ugerne uden pasning, men i mandags slog Mette Frederiksen fast, at forældrebetalingen opretholdes. ”Der er ikke mange af os, der kan forvente at komme igennem det her, uden at ting bliver aflyst, selvom man har betalt for det inden.”

Pernille Rosenkrantz-Theil påpeger ligeledes i et skriftligt svar, at forældrenes egenbetaling fortsætter til og med påske, hvorefter det tages op til drøftelse igen, hvis lukningen fortsætter.


Fælleserklæring 

KL og Forhandlingsfællesskabet har som følge af den ekstraordinære situation udarbejdet en fælleserklæring – ”Coronavirus: Stor gensidig fleksibilitet, hurtighed og vilje til at finde smidige løsninger - centralt og lokalt”.

Med fælleserklæringen er parterne enige om, at medarbejdere kan få andre arbejdstider, arbejdssteder eller arbejdsopgaver end normalt. Det er aftalens hensigt, at de ansatte ”i videst mulig udstrækning” tages med på råd, og at det skal ske med hensyntagen til medarbejdernes sikkerhed og sundhed. Aftalen løber foreløbig indtil den 31. maj, men kan eventuelt forlænges, hvis situationen kræver det. Den gælder i alle kommuner – og på hele KL's forhandlingsområde – det sidste betyder, at selvejende institutioner også er omfattet af aftalen.

Selvejende institutioner med driftsoverenskomst er en del af denne aftale, og da aftalen udmøntes lokalt, så vil vi opfordre til, at man tager kontakt til den kommune, som man har driftsoverenskomst med henblik på at få et bedre overblik over mulighederne. Du kan læse erklæringen her.


Fælleserklæring og nødpasning - og hvad så med os selvejende og private?

For de selvejende institutioner gælder, at bestyrelsen, som arbejdsgiver, beslutter, hvorvidt medarbejderne skal kunne deltage i den kommunale nødpasning. Det er fobus anbefaling, at I drøfter dette i bestyrelsen sammen med lederen, og vi opfordrer til, at vi stiller os positivt i forhold til nødpasningen, så vi også tager vores del af opgaven. Men det er op til den enkelte bestyrelse at træffe denne beslutning.
 
Som tidligere nævnt har KL og Forhandlingsfællesskabet indgået en aftale: Fælleserklæring. I denne erklæring åbnes der mulighed for, at alle medarbejdere uanset overenskomst kan blive anvist at skulle varetage opgaver i kritiske funktioner/opgaver – og det også på andre fagområder, lokaliteter og evt. tidspunkter. Det er også her bestyrelserne i den enkelte selvejende daginstitution, der skal beslutte, hvorvidt medarbejdere stilles til rådighed. Hvis det besluttes, kan lederen give besked til den relevante kontaktperson i kommunen. Også her opfordrer vi til, at vi som selvejende daginstitutioner spiller positivt ind. Ved jeres drøftelser i bestyrelsen kan I vælge at tage den lokale tillidsrepræsentant med på råd. Det er dog ifølge Fælleserklæringen ikke et krav, men en anbefaling.
 
For de private institutioner: Vi får i disse dage også en række spørgsmål til Fælleserklæringen fra private ledere. Fælleserklæringen gælder ALENE for de kommunale og de selvejende institutioner, og opfordringen er således ikke rettet mod de private institutioner. Dermed ikke sagt, at de private institutioner ikke også kan melde ind til kommunen, hvis man har ledigt personale, der kan indgå i nødberedskabet.


Har du en medarbejder, der er smittet med COVID-19?

Den 17. marts 2020 blev en lov om ændring af lov om sygedagpenge vedtaget - Udvidet ret for arbejdsgiver til refusion og for selvstændige til sygedagpenge som følge af COVID-19. Og denne trådte i kraft den 18. marts 2020.

Hvis I har en medarbejder, der er smittet eller i karantæne på grund af COVID-19, og den karantæneramte medarbejder ikke kan arbejde hjemmefra, skal I kontakte jeres løn- og personalekonsulent, som vil sørge for, at der bliver indhentet sygedagpengerefusion i perioden via den digitale indberetningsløsning Nemrefusion som sædvanligt. Arbejdsgiverperioden på 30 dage er suspenderet.

For at minimere den administrative proces for de involvererede parter anbefales det, at fraværet først indberettes, når det er afsluttet.

Vær opmærksom på, at fraværet skal anmeldes til kommunen senest 3 uger efter 1. fraværsdag.

Har I haft en medarbejder, der har haft fravær som følge af COVID-19, og som har været fraværende i perioden fra den 27. februar 2020 og frem til lovens ikrafttrædelse den 18. marts 2020, kan der anmodes om sygedagpenge indtil den 15. april 2020, uden at fraværet vil blive betragtet som for sent anmeldt.


Hvordan kan man vide, at ens medarbejder er smittet med COVID-19?

Ifølge loven skal der ikke være lægelig dokumentation for, at den sygemeldte medarbejder er smittet med COVID-19.

Fobu anbefaler, at medarbejderen bekræfter på sms eller e-mail, at vedkommende er smittet med COVID-19, eller at der er en formodning om dette. Det er ikke nødvendigt med en tro- og love erklæring.
Når fraværet er indberettet, vil medarbejderen modtage et underretningsbrev om arbejdsgiverens anmodning, hvor arbejdsgiverens afgivne oplysninger vil fremgå.

Hvis der opstår tvivl omkring anmeldelsen af fraværet, er det kommunens opgave at anmode om en underskrevet tro- og love erklæring, hvorimod der som udgangspunkt ikke skal indhentes en lægeerklæring.

Sygedagpengelovens øvrige betingelser skal være opfyldt som f.eks. beskæftigelseskravet. Beregning og udbetaling af refusion sker efter de almindelige regler i sygedagpengeloven.


Afspadsering og restferie

Nu hvor mange institutioner er lukkede eller alene har nødbemanding, er det oplagt at lade dine medarbejdere afspadsere eller holde ferie. Du kan som leder altid bede dine medarbejdere om at afspadsere med et rimeligt varsel - typisk 3-4 dage. Til gengæld kan du som leder ikke hurtigt pålægge dine medarbejdere at holde deres restferie – her skal du varsle dem 1 måned før. Men du kan jo altid tage snakken og blive enige om, at de holder ferie – og bliver I enige, gælder fristen på en måned ikke.
Planlagt ferie skal afholdes, også selvom medarbejderens udlandsrejse evt. er aflyst grundet corona. Det er din beslutning som leder at lade en medarbejder udskyde sin planlagte ferie.
 
Hvis I har yderligere spørgsmål, er I velkomne til at kontakte vores juridiske konsulenter Heidi på 33265673 eller Homma på 92829208.


Til fritidshjemsledere

Hvis I har medarbejdere, som omfattes af den midlertidige aftale med BUPL om tillæg til de klubmedarbejdere, der forventes at skulle udføre en udgående og opsøgende indsats uden for institutionen, er det vigtigt at meddele dette til jeres løn- og personalekonsulent, således at tillægget kan udbetales.

Tillægget bliver alene givet til de medarbejdere, der har opgaven og reduceres efter opgavens omfang.


Københavnske daginstitutioner og sygefravær 

Alle Københavnske selvejende daginstitutioner er blevet bedt om at bidrage til kommunens samlede overblik over personaleressourcerne i institutionerne i kommunen: Både for de institutioner, som indgår i nødpasningen og de institutioner, som pt. er lukket. Bl.a. skal lederne dagligt angive antallet af sygemeldte medarbejdere.

Flere ledere har rettet henvendelse til fobu og spurgt, om kommunen virkelig kan bede om dette. Kommunen har som tilskudsgiver og den ene part i driftsoverenskomsten ret til at bede om en række oplysninger, så længe det er sagligt begrundet. Og det er det jo alt andet lige her. Det er dog ikke det samme som, at kommunen derefter kan råde over de medarbejder-ressourcer, der er i den enkelte institution. Det er fortsat bestyrelsen, der i sidste ende beslutter det, jf. anden artikel her i nyhedsbrevet.

Det er vores anbefaling her fra fobu, at I giver kommunen de oplysninger de efterspørger, også selvom det er en yderligere administrativ opgave. Meget er usædvanligt i denne tid, og vi står i en situation, som vi ikke har prøvet før. Så lad os samarbejde godt med kommunen også i denne situation. 


Fagligt fokus på...

I går udkom ”Praksiskonsulterne” fra STUK, som vi havde besøg af på forrige ledermøde, med materiale til hjemsendte pædagoger. De har samlet indhold under temaer i små fokuspakker som fx rutiner i det pædagogiske læringsmiljø. Formålet er at gøre det lettere for pædagogerne at fordybe sig sammen, på afstand. Se mere her.


Idebank fra leder til leder: Hvad kan jeg bede medarbejderen lave derhjemme?

Mandag den 16. marts 2020 lukkede alle dagtilbud ned, bortset fra de institutioner, der skal indgå i nødpasningen, og alle medarbejdere blev sendt hjem. Men hvad for noget arbejde kan man dog som leder sætte sine medarbejdere til at give sig i kast med derhjemme?

Det har vi i fobu sat os for at undersøge, og her er en idébank til, hvad man som leder kan bede sine medarbejdere om at lave under hjemsendelse. Alle forslag er fra leder til leder – og alle er velkomne til at komme med flere.

Det kan være svært at blive ved med at finde på nyt, så hvad bedre end at inspirere hinanden på tværs. På den måde mærker vi vores fællesskab, trods afstanden.

På vores hjemmeside finder du en liste over ideer til hjemmearbejde til dine medarbejdere, når institutionen er lukket pga. Corona.


Følger du fobu på Facebook og LinkedIn

På Facebook og LinkedIn poster fobu løbende informationer om blandt andet fobus arrangementer, spændende artikler og meget andet.

Men vi poster også historier, nyheder og stillingsopslag fra vores institutioner, så skriv endelig, hvis jeres institution har noget, som I gerne vil dele til kommunikationskonsulent Kaja Kristensen på kk@fobu.dk.

Hvis du ikke allerede følger fobu på Facebook, så klik her og tryk følg og ligeledes med LinkedIn klik her og tryk følg

3. september 2020