Lønnen skal indberettes - også i disse corona-tider 

Som I ved, er der frist for indberetning af løn onsdag den 18. marts 2020 – og herunder også oprettelse af nye medarbejdere. Som alle andre følger fobu myndighedernes anbefalinger og arbejder hjemmefra, med de naturlige længere sagsbehandlingstider, som det kan medføre.

Så en bøn herfra: Alt hvad I kan indberette i morgen tirsdag, vil vi sætte stor pris på.


Senest nyt om de private! 

Den 15. marts bekendtgjorde Børne- og Undervisningsministeret et udkast til en ny lovgivning, der forventes at træde i kraft i morgen tirsdag.  Den nye lovgivning påbyder alle daginstitutioner at holde lukket - også private daginstitutioner.  Det seneste fra Christiansborg var en opfordring til, at også private dagtilbud lukkede ned, men nu er det et decideret påbud.  
Lukningen indebærer, at alle dagtilbud, skoler, institutioner m.v. ikke må modtage børn og unge samt elever, kursister og deltagere.

Børne- og undervisningsministeren har klart meldt ud, at der ikke sker ændringer i driftstilskud. Det er dog endnu uafklaret, om det er et krav for udbetaling af tilskud, at der etableres nødpasning til ovennævnte.

DLO har været gode i deres nyhedsstrøm ift. opdatering om senest nyt på området, og da fobu er medlem af DLO, vil vi anbefale jer også at følge med på deres hjemmeside, hvor I bl.a. kan læse mere om forældrebetaling, medarbejdere og andet.


Nødpasning - hvem, hvad, hvor? 

Det er kommunernes ansvar at skaffe nødpasning til de børn, der opfylder følgende kriterier:

  1. 0-6 årige børn (op til 9 år for fritidshjem) hvis forældre varetager kritiske funktioner i det offentlige. Forældrene skal have afsøgt andre pasningsmuligheder.
  2. 0-6 årige børn (op til 9 år for fritidshjem) hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt andre pasningsmuligheder.
  3. Børn og unge der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder tilfælde hvor forhold i barnets eller den unges hjem, begrunder et nødpasningstilbud.

Det vil altid i sidste ende være en konkret ledelsesvurdering, om kriterierne er opfyldt. I fobu erfarer vi, at der er stor forskel på måden, det bliver grebet an på i de enkelte kommuner, hvilket forhindrer os i at kunne udsende generel information.
Men vi oplever generelt, at kommunerne har været hurtige til at udpege nødpasningsinstitutioner, uddelegere opgaver, lave telefonkæder og udgive tydelige kontaktinformationer.

Så er du i tvivl om, hvordan I i jeres institution skal forholde jer til nødpasning, henviser vi til jeres lokalforvaltning. Ved du ikke, hvem du skal kontakte, er du velkommen til at kontakte os for hjælp.


Lovforslag om sygedagpenge - Hvad indebærer det?

Regeringen har fremsat et lovforslag, som giver arbejdsgivere sygedagpengerefusion fra første sygefraværsdag for de personer, der er smittede eller i karantæne på grund af COVID-19. Lovforslaget forventes vedtaget den 17. marts 2020. Loven vil gælde med tilbagevirkende kraft fra den 27. februar 2020 til 1. januar 2021. 

Med lovforslaget bliver der dermed dispenseret fra arbejdsgiverperioden på de 30 dage for medarbejdere, der er smittede eller i karantæne på grund af COVID-19, men vil fortsat gælde for medarbejdere, som er sygemeldte af anden grund.

For så vidt angår de medarbejdere, der er i karantæne, omhandler det medarbejdere, hvor sundhedsmyndighederne anbefaler hjemmeophold på grund af COVID-19, fx på grund af rejse i bestemte områder, hvor sundhedsmyndighederne i en periode anbefalede hjemmeophold. Disse medarbejdere sidestilles med, at medarbejderen er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom.

Arbejdsgiveren vil ikke kunne gøre brug af ovennævnte ordning, hvis arbejdsgiveren f.eks. sender medarbejderen hjem, fordi arbejdsgiveren selv mener, at der er tale om smittefare.

Yderligere betingelser er, at medarbejderen ikke kan udføre sit arbejde på grund af hjemmeopholdet, og at sygedagpengelovens øvrige betingelser er opfyldt som f.eks beskæftigelseskravet. 

Beregning og udbetaling af refusion skal ske efter de almindelige regler i sygedagpengeloven, og der skal søges via den digitale indberetningsløsning Nemrefusion, som arbejdsgiverne anvender i dag.

Der lægges i lovforslaget op til, at der ikke skal være lægelig dokumentation for, at den sygemeldte medarbejder er smittet med coronavirus/covid-19. I stedet må medarbejderen på tro og love erklære, at vedkommende har en realistisk formodning om, at der er/var tale om fravær på grund af coronavirus/covid-19.

Fobu følger op, når lovforslaget er vedtaget og melder ud, så snart vi ved mere.


Registrering af sygefravær i hjemsendelsesperioden

Selv om personalet er hjemsendt, skal medarbejderne stadig melde sig syge som normalt og følge procedurerne i institutionen – uanset om der er tale om corona-relateret sygdom eller ej - således at al sygdom forsat bliver registreret i systemet.


Ferie under ufrivillig lukning

Du kan som leder ikke tvinge dit personale på ferie, men du kan bede dem bruge deres afspadsering med en dags varsel. Her henviser vi til jeres gældende lokale arbejdstidsaftale. Du kan altid anmode om, at restferie og opsparet afspadsering bliver brugt. Planlagt ferie skal afholdes, også selvom medarbejderens udlandsrejse nu er aflyst. Det er en ledelsesbeslutning at lade en medarbejder udskyde sin planlagte ferie.
Hvis I har yderligere spørgsmål, er I velkomne til at kontakte vores juridiske konsulenter på 33265673 eller på 92829208.


Timelønnede vikarer

Et spørgsmål, som vi ofte får disse dage, er, om timelønnede vikarer skal have løn, når institutionen er lukket. Svaret er, at har de en fast vagt – altså, timer han/hun efter aftale allerede har fået tildelt – får vedkommende løn for disse. Ikke-tilrettelagte timer eller timer, som de under normale forhold ville være blevet tildelt, skal de ikke aflønnes for.

Hvis I har yderligere spørgsmål, er I velkomne til at kontakte vores juridiske konsulenter på 33265673 eller på 92829208.


Rengøring og gårdmænd

Ligesom resten af personalet, får rengøringspersonale og gårdmand løn de kommende uger, selvom institutionen er lukket. De står – ligesom alle andre – til rådighed for deres arbejdsgiver. Deres vilkår er de samme, hvilket vil sige, at du som leder kan bede dem om at udføre opgaver, der ikke går imod myndighedernes anbefalinger. De må fx gerne gøre hovedrent eller udføre maler- eller havearbejde. Dette kan kun lade sig gøre, hvis institutionen er tom og helt uden børn og personale, og de ikke skal benytte offentlig transport for at komme på arbejde.


Kurser i marts og årsmødet udskydes

På grund af den seneste udvikling og myndighedernes anbefalinger har vi i fobu valgt at udskyde alle vores arrangementer og kurser i marts. Vi holder jer løbende orienteret om arrangementerne derefter, og vi melder tilbage hurtigst muligt med nye datoer for de udskudte kurser. 

Ligeledes er vi på grund af omstændighederne også nødsaget til at udskyde fobus årsmøde den 23. og 24. april. Vi havde glædet os meget, men vi kan i nuværende situation ikke være sikre på, at alle sikkerhedsforanstaltninger er afblæst til den tid. Derfor er vi allerede nu nødt til at rykke datoen på ubestemt tid – forhåbentlig til engang i efteråret. I hører selvfølgelig nærmere, så snart vi ved mere.


Vi er kun et opkald eller en mail væk!

Corona har ramt hele verden, og onsdag den 11. marts lukkede Statsministeren Danmark ned. Fobu bakker naturligvis op om myndighedernes retningslinjer og arbejder så vidt muligt alle hjemmefra. Det er vigtigt for os, at lønnen kører, som den skal, at regningerne bliver betalt, og at alle kan få den rådgivning, som de har brug for. Derfor er vi den næste tid til rådighed for vores institutioner og ledere næsten helt som normalt.

Vi besvarer alle telefoner og mails, og vi forsøger så vidt, det er muligt, at afholde alle planlagte møder og samtaler de næste 14 dage telefonisk eller flytte disse til et senere tidspunkt. Længere sagsbehandling kan forekomme, men vi gør vores bedste for at være tilgængelige for jer.


Følger du fobu på Facebook og LinkedIn

På Facebook og LinkedIn poster fobu løbende informationer om blandt andet fobus arrangementer, spændende artikler og meget andet.
Men vi poster også historier, nyheder og stillingsopslag fra vores institutioner, så skriv endelig, hvis jeres institution har noget, som I gerne vil dele til kommunikationskonsulent Kaja Kristensen på kk@fobu.dk.

Hvis du ikke allerede følger fobu på Facebook, så klik her og tryk følg og ligeledes med LinkedIn klik her og tryk følg

3. september 2020