Regeringen har netop præsenteret deres udspil på børneområdet ”Stærke dagtilbud – Alle børn skal med i fælles­skabet”. Udspillet indeholder relevante og gode forslag med bund i både forskning og viden om praksis samt i den udvikling, der er på området. Fra fobu noterer vi positivt, at der bl.a. sættes fokus på:

  • Større gennemsigtighed og mulighed for mere frit valg for forældrene
  • Bedre rammevilkår for de private leve­randører og kvalitet i private pasningsordninger
  • Styrket forældreindflydelse og fokus på forældresamarbejdet
  • Flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner
  • Fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft for ledere og faglige fyrtårne
  • Implementering af en styrket pædagogisk læreplan ift. PAU- og pædagoguddannelsen
  • Viden til praksis og implementering af en kommende styrket pædagogisk læreplan

Vi kan tilslutte os de overordnede dele af udspillet og ser frem til hvad, der kommer ud af de konkrete politiske forhandlinger og heraf eventuelle lov­for­slag. Vi savner imidlertid et både vigtigt og eksplicit fokus på bedre rammevilkår for de selvejende dag- og fritids­tilbud. De selvejende institutioner bidrager med den højeste grad af forældre indflydelse via be­styrel­ser­ne. De selvejende institutioner scorer meget højt i deres trivsel- og kvalitets undersøgelser i både Køben­havn og Aarhus, og de fleste er organiseret i for­pligtende netværk eller partnerskaber (udover man­ge fusioner) som vigtige komplementære modeller til kommunale klynger og områdeledelser. Vi kontakter derfor politikerne på børneområdet og op­fordrer dem til, at de eksplicit fokuserer på bedre rammevilkår for de selvejende dag­- og fritidstilbud.

De selvejende institutioner med driftsoverenskomst er underlagt samme vilkår, som de kom­mu­na­le insti­tu­tioner, men har ikke nogen retssikkerhed for, at deres driftsoverenskomst ikke op­siges, og det kan der­for gøre det vanskeligt at fastholde deres særkende. Det vil derfor være at værne om de selvejende institutioner, hvis der blev givet dem en etableringsret i lighed med de private institutioner, eller ved på anden vis at styrke dem. I Norge har man fx lovgivet om, at der skal være en ca. 50 – 50 % for­de­ling af kommunale og private/selvejende. I fobu har vi ligeledes et stort ønske om, at der kom­mer større gen­nemsigtighed i forhold til økonomiske og personalemæssige nøgletal på området. En mulig løs­ning på begge de ovennævnte problematikker kan også være, at der etableres et selvejenævn til beskyttelse af de selv­ejende institutioners interesser.

Borgerne (forældrene) efterspørger mangfoldighed, og valgmulig­he­der genererer som udgangspunkt større tilfredshed hos brugerne. Det er derfor vigtigt med forskellige typer af dagtilbud, som så også kan være til gensidig inspiration for hinanden. Overordnet er der stadig tre typer institutioner: Kom­munale, selvejende med driftsoverenskomst og selvejende god­kendt til privat drift. De bidrager hver især til den vifte af mangfoldighed, som kendetegner området. Det er dog afgørende vigtigt, at det selvejende om­råde kommer eksplicit med i de politiske forhandlinger, så denne organiseringsform ikke overses eller glemmes. Endelig har vi fra fobus side opfordret politikerne  til at inddrage bredere i forhold til interes­senterne på dagtilbudsområdet generelt, herunder fx paraplyorganisationerne for de selvejende og private dagtilbud.

Hent regeringsudspillet og læs mere på Undervisningsministeriet

 

3. august 2018