I sommeren 2016 blev ”Udvalget for god organisering af læringsmiljøet i dagtilbud” nedsat. Det består blandt andet af repræsentanter fra forskellige fagorganisationer, Børne- og Kulturchefforeningen, Dansk Center for Undervisningsmiljø, COWI samt udvalgte praktikere. Opgaven for udvalget er at se på syv forskellige områder inden for læringsmiljøer i de danske dagtilbud og komme med konkrete udspil, input og forslag til udvikling af disse. Samarbejde og dialog med forældre, brugen af de fysiske rammer, organisering og fordeling af pædagogisk personale, herunder mødekultur samt brugen af IT og digitale løsninger er nogle af de områder, som udvalget arbejder med.

Med udgivelsen af ’Master for en styrket pædagogisk læreplan’ (juni 2016) og de nedsatte arbejdsgruppers input til en kommende styrket pædagogisk læreplan, blev der henover 2016 sat massivt fokus på læringsmiljøet som én af de væsentligste grundsten i daginstitutionens faglige fundament.

Arbejdet fortsætter i 2017, hvor året er startet med et dugfriskt inspirationsmateriale fra Børne- og Socialministeriet, der består af inspirationsark, video, introduktion og vejledning til udvikling af gode læringsmiljøer m.m. Materialesættet er udarbejdet i samarbejde med EVA (Danmarks Evalueringsinstitut) og Udvalget for god organisering af læringsmiljøet i dagtilbud.

Introduktion til inspirationsmaterialet
Inspirationsmaterialet indeholder tre dele (en video, fem inspirationsark og et procesark) samt en introduktion. Delene kan anvendes hver for sig eller bruges sammen. På den måde kan hver institution kombinere og bruge materialet ud fra institutionens individuelle behov.

De fem inspirationsark handler om:

  • Organisering af det pædagogiske personale; fokus på brugen af personalets ressourcer herunder organisering ifm. mødevirksomhed m.m. Hent inspirationsarket
  • Brug af fysiske rammer; fokus på indretning og brug af institutionens fysiske rum, herunder uderummet og zonetænkning ift. inddeling af rum m.m. Hent inspirationsarket
  • Organisering af pædagogiske aktiviteter; fokus på dagligdagens rutiner og pædagogiske aktiviteter, herunder arbejdet med planlagte og spontane aktiviteter m.m. Hent inspirationsarket
  • Dialog med forældrene; fokus på rammer for det gode forældresamarbejde herunder kommunikation mellem institution og forældre m.m. Hent inspirationsarket
  • Samarbejde med det omkringliggende samfund; fokus på perspektivering af institutionens mulige samarbejdspartnere med interessenter i lokalsamfundet uden for institutionen m.m. Hent inspirationsarket

I inspirationsmaterialet er også et procesark, der handler om at organisere, reflektere, didaktisk forholde sig til samt at vurdere og evaluere egen praksis. Særligt evalueringsdelen bliver fremhævet som værende vigtig. Arket præsenterer en tydelig metode, som institutionerne kan bruge i arbejdet med at komme fra faglig intention til organisering, pædagogisk praksis, dokumentation og til sidst refleksions- og evalueringsdelen. Alle stadierne foregår i en sammenhængende og cirkulær proces. Hent procesarket

 

 

fobu stiller skarpt på udvikling af læringsmiljøer
I fobu følger vi arbejdet med den kommende styrkede pædagogiske læreplan tæt. Det gør vi gennem indlæg, generel info på fobus hjemmeside samt via artikler i medlemsbladet og kurserne i fobu akademi. Vi er optaget af at støtte udviklingen af læringsmiljøerne ude i institutionerne, da de udgør en helt central og afgørende platform for kvalificeret udførsel af den pædagogiske praksis omkring børnene. Det nye materialesæt vil vi fremover inddrage aktivt i fobu akademis kurser, bl.a. kurserne ”Evalueringskultur i institutionen”, ”Samarbejdet med forældrene”, ”Indhold i en høj-kvalitets institution” m.fl.

Det kommende fobu blad (udgives i maj 2017) vil med relevante artikler sætte fokus på betydningen af et godt samarbejde mellem institution og forældre. Herunder perspektiver på læringsmiljøets organisering og brug. Også til det kommende fobu årsmøde (d. 5. – 6. maj 2017) vil læne sig op ad læringsmiljøets betydning, da det overordnede tema er ”Kvalitet i arbejdet med børn”- selvføl­ge­lig ud fra et ledelses- og bestyrelses- og selvejeperspektiv.

Input fra fobu medlemsinstitutioner
Det er vigtigt, at institutionerne deler viden og erfaringsudveksler. Det er ligeledes et ønske fra en del institutioner, at fobu bidrager til netop dette. Den opgave tager vi gerne på os og derfor sætter vi også fokus på dette.

Kontakt os derfor meget gerne med jeres erfaringer med at opbygge, vedligeholde og udvikle læringsmiljøet fx om indretning og brug af det fysiske inde- og uderum, organisering af pædagogiske aktiviteter, brugen af personalets kompetencer, eller hvis i har udsagn fra børnene i forhold til, hvad de mener det gode læringsmiljø er.

Send en mail til fobus pædagogiske konsulent, Dorthe Filtenborg Merot på mail dfm@fobu.dk

 

 Af Dorthe Filtenborg Merot, pædagogisk konsulent i fobu

 

3. august 2018