Den styrkede pædagogiske læreplan bygger videre på den pædagogiske læreplan fra 2004. Den pædagogiske læreplan er dagtilbuddets beskrivelse af, hvordan det pædagogiske personale vil sikre, at en konstant udvikling i det pædagogiske arbejde til gavn for børnenes læring, trivsel og udvikling.

I fobu har vi fulgt udviklingen tæt for at kunne støtte vores institutioner bedst muligt med den nyeste viden. Det sker blandt andet gennem kurser i fobu akademi, artikler i fobu bladet samt pædagogisk konsulentarbejde ude i institutionerne. 

Her på siden opdaterer vi løbende med spørgsmål og svar, henvisninger til de vigtigste materialer og udgivelser, og meget andet.

 

Q&A:

Den styrkede pædagogiske læreplan skal fungere som et meningsfyldt pædagogisk redskab. Den skal understøtte ledelsens og det pædagogiske personales arbejde i dagtilbuddet med at skabe læringsmiljøer for alle børn, der sikrer børnenes trivsel, dannelse, læring og udvikling.

Den styrkede pædagogiske læreplan skal udarbejdes med udgangspunkt i det pædagogiske grundlag, de seks læreplanstemaer samt de to mål for sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børns læring som fagligt bagtæppe for hvert læreplanstema.

Det skal fremgå af læreplanen, hvordan dagtilbuddet hele dagen etablerer et pædagogisk læringsmiljø der med leg, planlagte vokseninitierede aktiviteter, spontane aktiviteter, børneinitierede aktiviteter samt daglige rutiner giver børnene mulighed for trivsel, dannelse, læring og udvikling.

Det skal fremgå, hvordan det pædagogiske læringsmiljø:

 • understøtter børns brede læring, herunder nysgerrighed, gåpåmod, selvværd og bevægelse, inden for og på tværs af de seks læreplanstemaer
 • tager højde for børn i udsatte positioner
 • integrerer det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø og, at børnene inddrages i evaluering af børnemiljøet
 • har fokus på børns ret til selv- og medbestemmelse

Det skal fremgå, hvordan dagtilbuddet samarbejder med forældrene om børns læring.

Der skal være en beskrivelse af hvordan, dagtilbuddet inddrager lokalsamfundet i arbejdet med etablering af pædagogiske læringsmiljøer for børn.

Der skal være en beskrivelse af hvordan, der i børnenes sidste år i dagtilbuddet tilrettelægges et pædagogisk læringsmiljø, der skaber sammenhæng til børnehaveklassen.

Den styrkede pædagogiske læreplans fundament handler om:

 • FN's Børnekonvention (børns rettigheder)
 • Det gode børneliv - barnesyn
 • Læring - læringsmiljøer
 • Børnefællesskaber
 • Dannelse
 • Leg (grundlæggende værdi)
 • Forældresamarbejde (i hverdagspraksis)
 • Børn i udsatte positioner
 • Sammenhæng (og overgange) i børns liv
 • Faglig ledelse
 • Opbygning af en evalueringskultur (herunder inddragelse af pædagogisk dokumentation)

 

Kilde: ”Den styrkede pædagogiske læreplan – rammer og indhold”, Børne- og Socialministeriet, juli 2018.

Alle daginstitutioner og dagplejen skal udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan udgør rammen for alle børns læring. Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes for børnegruppen i alderen 0-2 år og fra 3 år og frem til skolestart. Hvis de enkelte dagtilbud har organiseret børnene i andre aldersgrupper, skal den pædagogiske læreplan udarbejdes på baggrund af denne organisering.

I aldersintegrerede daginstitutioner kan der udarbejdes én pædagogisk læreplan under hensyn til aldersgrupper.

I daginstitutioner med flere enheder skal den pædagogiske læreplan udarbejdes, så der tages højde for børnegruppernes sammensætning og børnenes forskellige forudsætninger i de enkelte enheder.

 

Kilde: Dagtilbudslovens § 8, stk. 1

Det enkelte dagtilbud skal ikke længere lokalt opstille mål for børns læring for hvert af de seks læreplanstemaer, ligesom dagtilbuddet ikke længere skal beskrive de relevante pædagogiske metoder og aktiviteter, der iværksættes for at nå målene.

Dagtilbuddene skal i stedet etablere et pædagogisk læringsmiljø for alle børn gennem hele dagen, hvor det pædagogiske læringsmiljø skal tilrettelægges inden for rammerne af de seks indholdsbeskrivelser og de pædagogiske mål. Dette skal beskrives i læreplanen.

Det enkelte dagtilbud skal etablere et pædagogisk læringsmiljø, der afspejler og tager højde for, at henholdsvis 0-2-årige børns og 3-5-årige børns behov og forudsætninger er forskellige, og at det pædagogiske læringsmiljø derfor skal tilpasses og afspejle dette. Dette skal beskrives i læreplanen.

 

Kilde: Den styrkede pædagogiske læreplan – rammer og indhold, Børne- og Socialministeriet, juli 2018.

Dagtilbuddets kompetence
Udarbejdelsen af dagtilbuddets lokale pædagogiske læreplan skal bygge på de udfordringer, styrker og kompetencer dagtilbuddet har lokalt. Det er en ledelsesbeslutning, hvordan man mest hensigtsmæssigt udformer sin pædagogiske læreplan inden for de rammer, der er fastsat i loven og af kommunalbestyrelsen.

Kommunens kompetence
Den pædagogiske læreplan udgør rammen for det pædagogiske arbejde lokalt i dagtilbuddet. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at dagtilbuddet i relation til den pædagogiske opgave ledes alene med udgangspunkt i den pædagogiske læreplan og i overensstemmelse med den pædagogiske læreplans børnesyn og brede læringsforståelse. Jf. Dagtilbudslovens § 8, stk. 8.

Kommunalbestyrelsen må som udgangspunkt ikke pålægge dagtilbuddet dokumentationskrav, registreringer, koncepter, styringsmål og individuelle mål eller målinger for børn eller lignende i relation til den pædagogiske opgave, der ikke er i overensstemmelse med den pædagogiske læreplan, og som frem for alt medfører unødigt bureaukrati, som tager tid fra det pædagogiske personales arbejde med børnene. Dokumentationskrav, registreringer, koncepter, styringsmål eller lignende i relation til det pædagogiske arbejde, der rækker ud over den pædagogiske læreplan, er som udgangspunkt ikke i overensstemmelse med den pædagogiske læreplan. Kommunalbestyrelsen kan dog fortsat iværksætte tiltag mv. i relation til den pædagogiske opgave, som er i tråd med den pædagogiske læreplan.

 

Kilde: Den styrkede pædagogiske læreplan – rammer og indhold, Børne- og Socialministeriet, juli 2018.

 

 

Henvisninger til materialer og udgivelser
På EMU Danmarks læringsportal har du mulighed for blandt andet at finde de vigtigste udgivelser fra Børne- og Socialministeriet om den styrkede pædagogiske læreplan. Udgivelserne omhandler både om indhold og rammer, giver dig redskaber til selvevaluering og forandringprocesser samt viden og inspiration om blandt andet evaluerende pædagogisk praksis.
EMU læringsportal

27. august 2018