Selveje er en driftsform, der sikrer, at forældre og institutionens ledelse får mest mulig indflydelse på børnenes hverdag og institutionens virke.

Selveje er et godt alternativ til de kommunale institutioner. For i modsætning til en kommunal daginstitution er den selvejende institution drevet af en valgt forældrebestyrelse. I tæt samarbejde med institutionens ledelse bestemmer forældrebestyrelsen, hvordan de økonomiske rammer skal prioriteres, hvem der skal ansættes, og hvilke værdigrundlag institutionen skal arbejde udfra. Modellen nedenfor viser, hvordan kommunale-, selvejende-, private nonprofit og private institutioner adskiller sig fra hinanden:

Engagement, fællesskab og demokrati
Engagerede ledere, pædagoger og forældre kendetegner i høj grad selvejende institutioner. Her handler det om at tage ansvar og aktiv del i lokalområdet. Selvejets DNA bygger på øget forældreindflydelse og på et ønske om større handlefrihed, medinddragelse og ikke mindst mangfoldige rammer, der passer til den enkelte institution. Alt sammen for at skabe de bedst mulige rammer for børnene.

Organisering
Selvejende institutioner ejer sig selv og fungerer som selvstændige juridiske enheder. Det betyder, at forældrebestyrelserne i tæt samarbejde med de øvrige forældre og institutionens ledelse driver institutionen. Forældrebestyrelsen er arbejdsgiver for ledelsen og personalet, og har det endelig ansvar for institutionens økonomi og det overordnede ansvar for driften. Institutionens ledelse har ansvaret for den daglige drift og for at omsætte forældrebestyrelsens forslag til praksis, så det stemmer overens med institutionens kerneopgave, værdigrundlag og de pædagogiske læreplaner.

Ofte består bestyrelsen af et flertal af forældre samt repræsentanter fra en forening eller institutionens ’frivillige bagland’. Det kan fx være et boligselskab, en fond eller et menighedsråd, som ofte yder økonomisk støtte til de fysiske rammer.

Hvorfor selveje?
I fobu mener vi, at fællesskab, demokrati og selvstædighed er vigtige værdier, der skal bevares. Vi tror på, at den enkelte institution er bedst til at bestemme de pædagogiske mål for børnene.

Vi er overbevidste om, at forskellighed skaber tolerance og forståelse for andre, og at den direkte kontakt mellem forældre, ledere og pædagoger styrker nærværet til børnene og nærdemokratiet i institutionen. Alt dette rummer selvejende institutioner, og derfor er det vigtigt at sikre selvejets tilstedeværelse på dag- og fritidstilbudsområdet.

9. januar 2021