Til Børne- og Ungdomsudvalget i Københavns Kommune

Som paraplyorganisation for en del selvejende institutioner i Københavns Kommune, har MDI følgende kom-mentarer til den foreslåede budgetmodel for tildeling af sociale normeringer på 0 - 13 års området i BUF:

 

  • Positivt at de fra staten udmeldte midler udmøntes til at der kan arbejdes med børn, der har de største behov derfor

 

  • Positivt at ordningen udvides til at omfatte hele 0 -13 års område

 

  • Godt at der også afsættes midler til kompetenceudvikling i institutionerne samt at der bliver mulighed for at nogle institutioner kan få tilkoblet følgeforskning til deres praksisudvikling

 

  • Endelig fornuftigt, at der tilbageføres midler til støttepædagogkorpset samt at tildeling af sociale normeringer ikke længere begrænser tildeling af støttepædagogtimer

 

  • Rigtig ærgeligt at bilagsmaterialet til denne høring er uoverskuelig og anonymiseret. Det giver ikke et reelt billede af, hvordan de nuværende midler er fordelt på 0 - 5 års området, og hvordan midlerne vil blive fordelt fremover. Det bør være klart med tal for både institutioner, interessenter og ikke mindst politikerne, hvad det betyder for den enkelte og for omfordelingen på området.

 

  • Det kan være svært på baggrund af det foreliggende materiale, at gennemskue om den metode der ligger til grund for budgettildelingen vil komme til at forfordele store institutioner, da tildeling både sker efter andel og antal. En så enkel og let gennemsigtig tildelingsmodel som muligt er at foretrække og umiddelbart synes det mest naturligt at fordele ud fra andel.

 

  • Der er lagt op til at puljen fordeles forholdsmæssigt ift. institutioner med detstørsteantal børn og til institutioner med denstørsteandel børn. Det betyder at der ikke tildeles midler ift. det enkelte barn, men ud fra et forholdstal. Er der årgange med mange udsatte børn, vil der således være institutioner som ikke modtager tilskud, da deres andel/antal er relativt mindre end andre. Udsatte børn med 2 eller flere point vil således ikke automatisk få tildelt midler. Det er uhensigtsmæssigt ud fra barnets perspektiv og det er uhensigtsmæssigt ud fra et budgetlægningperspektiv.

 

  • Flere af tildelingskriterierne er begrundet i socioøkonomiske faktorer. Der kunne i højere grad være fokus på sociale og familiære faktorer, som f.eks. hvilke familier er børne/familieteamet inde over, hvilke børn bliver anvist gennem pladsanvisningens dispensationsudvalg og hvilke børn/familier har været i kontakt med SSP og PPR. Et sådan fokus kunne også understøtte en tværsektoriel samarbejde mellem BUF og SOC i relation til det enkelte barn

 

 

Med venlig hilsen

Direktør Anders Zorck og Organisationskonsulent Kirsten Birk Olsen
MDI, Menighedernes Daginstitutioner

15. februar 2018