Ny trepartsaftale skal hjælpe corona-ramte børnefamilier 

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er nu blevet enige om en aftale, der giver forældre til hjemsendte børn mulighed for midlertidigt at modtage barselsdagpenge. I kan læse mere om aftalen her.

Som følge af covid-19 og Sundhedsmyndighedernes anbefalinger oplever nogle forældre udfordringer med at passe deres børn, der er konstateret smittet med covid-19, eller som er hjemsendt som nære kontakter, fordi andre børn eller voksne på skolen eller i daginstitutionen er konstateret smittet. Nu giver en trepartsaftale mulighed for, at forældrene kan få dagpenge efter barselsloven, indtil barnet igen kan komme i institution eller i skole. Aftalen gælder frem til den 31. december 2020.

De omfattede forældre skal opfylde barselslovens betingelser for ret til dagpenge, herunder beskæftigelseskravet. Det er en betingelse, at ingen af barnets forældre har mulighed for hjemmearbejde, og at de ikke har omsorgsdage og afspadsering, som de kan bruge til pasning af deres børn. Hvis barnet er konstateret smittet med covid-19, skal forældrene desuden have opbrugt barnets første og anden sygedag.

Med aftalen er regeringen og arbejdsmarkedets parter samtidig enige om at opfordre til, at der på arbejdspladserne udvises stor fleksibilitet og forståelse, hvis der er en medarbejder, som kommer i den situation, at deres barn er konstateret smittet eller er hjemsendt som nær kontakt.

Det forventes, at ordningen vil træde i kraft den 1. oktober 2020.


Kom med ideer til fobu akademi 2021

Vi er allerede i fuld gang med forberedelserne til kursuskataloget for 1. halvår 2021, hvor fokus vil være på det videre arbejde med læreplanstemaerne. Fobu akademi 2021 vil som altid indeholde genkendelige kurser og møder fx bestyrelseskurser, ledermøder mm., men kursuskataloget vil også være spækket med nye, spændende og aktuelle kurser. Og det er her, at I kommer ind i billedet. Vi vil nemlig gerne inddrage jer i planlægningen af indholdet for fobu akademi. Så går du med en ide til et godt kursus, kender til en spændende oplægsholder, eller er der et emne, som især optager jer i jeres institution? Så send endelig jeres ideer til kommunikations-konsulent Kaja Kristensen på kk@fobu.dk inden den 1. oktober 2020.


Covid-19 Midlertidig Arbejdsfordeling 

Folketinget har nu vedtaget lov om adgang til iværksættelse af midlertidig arbejdsfordeling som led i håndteringen af covid-19. Loven fastlægger de nærmere rammer for arbejdsgivere og lønmodtagere, der benytter den nye midlertidige arbejdsfordelingsordning, der er etableret på baggrund af trepartsaftalen af 31. august 2020. Den nye midlertidige arbejdsfordelingsordning kan anvendes fra den 14. september 2020.

Fra og med mandag den 14. september 2020 har alle virksomheder, både overenskomstdækkede og ikke-overenskomstdækkede, ret til at etablere en arbejdsfordelingsordning. Ordningen indebærer, at arbejdsgiver nedsætter medarbejdernes arbejdstid og tilsvarende løn i en midlertidig periode for at undgå, at de berørte medarbejdere som alternativ afskediges. Medarbejderne "deler" med andre ord det arbejde, der er i virksomheden, og i den resterende tid er medarbejderne ledige. Medarbejderne har mulighed for at søge supplerende dagpenge for at dække det indkomsttab, som forårsages af deres nedsatte arbejdstid/løn.

Det er muligt at etablere en ordning om arbejdsfordeling for maksimalt 4 måneder, og en ordning om arbejdsfordeling skal være etableret senest den 31. december 2020. Dog med mulighed for at etablerede arbejdsfordelinger kan løbe ind i 2021 (dvs. maksimalt frem til udgangen af april 2021).


Status fra fobus bestyrelse

Den 25. august 2020 var der møde i fobus bestyrelse, hvor der bl.a. blev gjort status på det arbejde, der er blevet iværksat på baggrund af den strategidag, der blev afholdt tilbage i februar. Bestyrelsen udtrykker et ønske om vækst, hvor muligt køb af ejendom, flere medlemmer under administration, flere nyoprettede dagtilbud samt special- og skoleområdet under fobus administration, pt. er iværksatte initiativer.

Væksten er betinget af en stærk forretning, der ikke afviger fra værdier som nærvær og intimitet, tillid og høj faglighed. Sekretariatet fremlagde tiltag som interne faglige koordinatorer, harmonisering af arbejdsgange og øget fokus på arbejdsmiljø som iværksatte veje til styrket faglighed og internt fællesskab til gavn for medlemmerne. Tiltag som gratis hjælp til opstart af nye private, en mere aktiv rolle i Aarhus samt fokus på vores hjemmesides udtryk er iværksat som gode måder at blive mere synlige på. Flere gratis kurser, intern kompetenceudvikling, fokus på kundeservice, tæt pædagogisk og faglig sparring fra alle konsulenter til vores medlemmer, er i fokus for at bibeholde den gode og kvalificerede kontakt til målgruppen.

Bestyrelsen sætter pris på, at de gode forslag bliver taget til sig, og der bliver skabt overblik over de processer, som det har givet mening at arbejde videre med.


Ret til sygedagpenge for medarbejdere i særlig risiko

Der er nu indgået en politisk aftale om forlængelse af muligheden for sygedagpenge til medarbejdere, der enten selv er i særlig risiko ved smitte med covid-19, eller er pårørende til en person, der er i særlig risiko.

Regeringen og Folketingets partier vedtog den 20 maj 2020 et lovforslag, som giver medarbejdere eller medarbejdere, der har pårørende i øget risiko, mulighed for at få sygedagpenge, fordi de på grund af smitterisikoen ikke kan varetage deres arbejde. For arbejdsgivere, der udbetaler løn under dette fravær, giver ordningen også ret til sygedagpengerefusion fra første fraværsdag.
Oprindeligt skulle ordningen gælde for fravær til og med den 31. august 2020, men regeringen og et flertal i Folketinget er nu blevet enige om at forlænge ordningen – på samme betingelser – til og med den 31. december 2020. Folketinget har hastebehandlet lovforslaget, som nu er endeligt vedtaget. 

Fobu har sammen med de øvrige paraplyorganisationer indgået en aftale med BUPL om forlængelse af ordningen for at sikre, at medarbejdere i selvejende institutioner og private institutioner bliver ligestillet. 
Vi følger løbende op, når der er nyt fra lovgivningsprocesserne, og al ny information vil blive bragt til jer i vores nyhedsbreve. 


Møde i følgegruppen på dagtilbudsområdet

Den 8. september 2020 var der møde i følgegruppen på dagtilbudsområdet, som STUK (Styrelsen for undervisning og kvalitet) afholdt, og som fobu deltog i. Der var en masse spændende ting på dagsorden, og vi har nedenfor lavet en oversigt over nogle af de emner, som kunne have interesse for jer:

 1. Der er åbnet for tilmeldinger til Årets Dagtilbud, men pga. corona bliver der én samlet pris for 20/21, som uddeles i marts 2021.
 2. Der afholdes fortsat virtuelle temamøder om arbejdet med Den styrkede læreplan, som løbende lægges op her.
 3. Evalueringen af Den styrkede læreplan er skudt i gang. En delrapport er netop afsluttet med fokus på lige deltagelsesmuligheder for alle børn. Der er planlagt et spørgeskema til lederne, som skydes til foråret pga. corona. Delrapporten om læreplansarbejdet set fra et børneperspektiv er snart klar, og alle delrapporter samles til slut i én stor evaluering.
 4. Sidst men ikke mindst afholdes der konference om dagtilbud af høj kvalitet den 25. november i Nyborg. Konferencen er gratis. Vi deltager fra fobu og skriver om det i nyhedsbrevet, men du/I kan også tilmelde jer her


Vi ses virtuelt!

Den seneste tid har været præget af afstand, forbehold og masser af afspritning, men tiden med corona har også ført nogle positive ting med sig. Vi er fx alle blevet hundredemetermestre i det virtuelle. Her kan vi nemlig være sammen på afstand. Det har blandt andet gjort, at vi i fobu også er begyndt at sende flere af vores kurser og møder live, så der både er mulighed for at møde op fysisk og at være med hjemmefra. På den måde kan vi også nå ud til så mange af vores institutioner som muligt, så alle, uanset hvor man er placeret i landet, har de samme kursusmuligheder og muligheder for faglig udvikling. 

Det hele er stadig meget nyt for os, og vi arbejder hele tiden på at forbedre de virtuelle kurser og møder, så vi kan levere den bedst mulige kursuskvalitet – også online.  


Konkurrenceudsættelse af dagtilbud i Frederiksberg Kommune

I sidste uge var fobu inviteret til et møde med embedsmænd fra Frederiksberg Kommune. De er nemlig i kommunen i gang med et oplæg til Børne- og Ungdomsudvalget, der har ønsket at se på mulighederne for at konkurrenceudsætte dagtilbudsdriften for op til 65 mio. kr. Det vil være i omegnen af 10 dagtilbud, der - hvis udvalget beslutter dette - skal omdannes fra kommunale til selvejende eller private tilbud. Kommunens ønske med konkurrenceudsættelsen er at sikre forskellighed og mangfoldige tilbud.

Fra fobu deltog direktør Henrik Vagner, der havde inviteret lederen af institutionen Mariehønen på Frederiksberg, Merete Skovgaard Hansen, med til at komme med faglige input. Mødet forløb konstruktivt, og vi fik tydeligt gjort opmærksomme på de forhold, der skalle være på plads for en succesfuld konkurrenceudsættelse - bl.a. at bygninger kan overtages fx som lejemål med lang uopsigelighed, samt at der er gennemarbejdede driftsaftaler mv. 

Der vil dog formentlig gå lang tid, inden der politisk bliver truffet beslutning - måske først efter kommunevalget i november 2021, men det er et spændende initiativ, som vi følger nøje!


Gratis opdateringskurser i førstehjælp

I fobu ønsker vi, at det skal være nemt, enkelt og billigt at holde hele personalegruppen opdateret omkring førstehjælp. Det er vigtigt for os, at I har de bedste vilkår for at passe på børnene, og derfor udbyder vi fire gange om året gratis førstehjælpsopdateringskurser. Så har du brug for at sende enkelte medarbejdere på opdateringskursus, så kan du gøre det nu:

Næste opdateringskurser:

 • Opdatering af førstehjælp ved hjertestop den 5. oktober 2020 kl. 17.00-20.00 i Aarhus
 • Opdatering af førstehjælp ved hjertestop den 6. oktober 2020 kl. 17.00-20.00 i København

Alle skal have et gyldigt førstehjælpsbevis i ”førstehjælp ved hjertestop” fra Dansk Førstehjælpsråd, og efter kurset modtager alle et nyt kursusbevis.

I kan tilmelde jer kurserne her


Rådgivning ift. samarbejdet med jeres kommuner

I fobu kan vi hjælpe jer med mange forskellige udfordringer, det er det vi er her for. Men vi oplever til tider, at det kan være svært for vores medlemmer præcis at vide, hvornår eller hvad man kan bede om hjælp til. Så er I i tvivl, er I altid velkomne til at ringe, så vil vi gøre vores bedste for at finde svar og hjælpe jer bedst muligt i jeres dilemmaer.
Fx har fobu et tæt samarbejde med de andre paraplyorganisationer og stor erfaring med forhandlingssituationer med kommunerne. Mange af jer benytter jer heldigvis allerede af dette fx i Aarhus, hvor fobu forhandlede nye driftsaftaler på vegne af de selvejende institutioner, og i Lyngby Taarbæk har vi netop understøttet samarbejdet med kommunen.
 
De selvejende institutioner i Lyngby-Taarbæk Kommune rakte i foråret ud til deres paraplyorganisationer for at få hjælp til at skabe dialog og samarbejde med kommunens forvaltning. Det skyldtes, at lederne af de selvejende institutioner ikke mente, at de blev inddraget i beslutninger, blev hørt/taget med på råd eller blev anerkendt på lige fod med de kommunale institutioner. Derfor gik fobu, Børneringen, Livsværk og LDD sammen for at understøtte de selvejende i deres forhandlinger og samarbejde med kommunen.

For at give institutionerne et andet syn på, hvordan samarbejdet med kommunen bl.a. kan foregå, og hvad man som selvejende institutioner selv kan gøre for at forbedre det, havde fobu inviteret Maiken Grønvall (formand for Selvejeforeningen i Aarhus), til at komme og fortælle den gode historie om, hvordan de selvejende i Aarhus, som havde haft lignede oplevelser, fik vendt samarbejdet med kommunen til noget positivt. Det gjorde de bl.a. ved at oprette en Selvejeforening, som alle de selvejende institutioner i Aarhus blev en del af. Dette har givet de selvejende en stærk position ift. kommunen og et langt mere formaliseret samarbejde med forvaltningen.
Derudover gav Maiken råd videre til oplægget som: ”Husk hele tiden at banke på døren og gør opmærksom på det selvejende: Her er vi, og hvad vil vi gerne?, hvordan skal samarbejdet være?, hvad vil I bruge os til, og hvad vil vi bruge jer til?”, og samtidig skal man huske at gå ind i samarbejdet med en vis åbenhed.

Så hvis I støder på udfordringer eller oplever problemer i samarbejdet med kommunen/forvaltningen, skal I være velkomne til at kontakte fobu. Vi kan både være behjælpelige med rådgivning/sparring, deltage i forhandlinger, og der kan trækkes på fællesskabet og den landsdækkende vidensbank i fobu, hvis der er behov for inspiration.


Få inspiration til arbejdet med tryg tilknytning

Tryg tilknytning er den vigtigste pædagogiske opgave. I kan hente inspiration til arbejdet med tilknytning - til det enkelte barn og til hele børnegruppen i det nye EVA TEMA om tryg tilknytning.

Du finder magasinet her


Ledige pladser på kommende kurser 

Der er stadig ledige pladser tilbage på fobus kurser i september og oktober 2020.
Obs. vi følger udviklingen omkring corona og aflyser/flytter kurser, hvis det bliver nødvendigt:

 • Bestyrelseskursus den 22. september 2020 kl. 17.00-20.00 i Aarhus:
  Som deltager på kurset introduceres du til, hvordan du som medlem af bestyrelsen værner om dit ansvar samt griber de muligheder an, der er i bestyrelsesarbejdet. Derudover giver kurset dig et indblik i, hvordan fobu kan hjælpe og understøtte bestyrelsesarbejdet i dag- og fritidstilbuddet.
 • Børnesyn den 8. oktober 2020 kl. 11.00-15.00 i Aarhus:
  Det fælles pædagogiske grundlag i den styrkede pædagogiske læreplan indeholder flere dele blandt andet børnesynet. Dagen vil være en kombination af oplæg om børnesyn og inddragelse af børneperspektiver og gruppearbejde om, hvordan dagtilbud kan realisere elementerne, så der arbejdes ud fra intentionerne i den styrkede pædagogiske læreplan.

Du kan finde disse kurser og en masse andre i vores kursuskatalog her. Kurserne er gratis for medlemmer og finder sted både i Aarhus og København. 


Følger du FOBU på Facebook og LinkedIn

På Facebook og LinkedIn poster FOBU løbende informationer om blandt andet vores arrangementer, spændende artikler og meget andet.

Men vi poster også historier, nyheder og stillingsopslag fra vores institutioner, så skriv endelig, hvis jeres institution har noget, som I gerne vil dele til kommunikationskonsulent Kaja Kristensen på kk@fobu.dk.

Hvis du ikke allerede følger FOBU på Facebook, så klik her og tryk følg og ligeledes med LinkedIn klik her og tryk følg

18. september 2020