fobu logo

Administrationsaftale

Som tilknyttet institution eller medlem af fobu er du aldrig mere end et opkald væk, og du kan altid hente inspiration og rådgivning hos os. Du kommer nemt og hurtigt i kontakt med en medarbejder og får kvalificeret rådgivning og sparring.

Vi klarer administrationen
Administrationsaftalen rummer løn, bogføring, regnskab og revision og personalejuridisk bistandog er omfattet af Dagtilbudsbekendtgørelsen og Dagtilbudsloven. Som en del af administrationsydelsen har vi IT-værktøjer, der hjælper med at understøtte de andre områder.

Det er også muligt kun at tilkøbe ekstra ydelser. Vi tilbyder en række konsulentydelser, som I kan tilkøbe enkeltvis eller som vi kan sammensætte til jer i en pakke. Bemærk at I som medlemmer får rabat på forskellige ydelser.

Din institution er naturligvis altid velkommen til at få en indledende sparring og refleksion omkring udviklingsopgaver og eventuelle konsulentydelser. 

Administrationsgebyr
For den samlede grundlæggende administrationsydelse betaler du et administrationsgebyr. Gebyret er fastsat ved lov og bekendtgørelse, og ligger pt. på 2,1 % af institutionens gennemsnitlige bruttoudgifter. Det fulde administrationsbidrag for selvejende institutioner bliver dækket af kommunen.

 

Læs mere om de ydelser, der indgår i administrationsaftalen:

Hver måned har over 2600 ansatte glæde af, at deres arbejdsgiver har valgt fobu til at stå for lønudbetalingerne.

Vores løn- og personalekonsulenter har mange års erfaring, og det sikrer service og kvalitet. Fobu sikrer, at overenskomsterne på området bliver overholdt, herunder at forhåndsaftaler og de løbende reguleringer bliver udmøntet. Derudover foretager fobu alle lovpligtige indbetalinger af pension, a-skat, atp, aer, personaleforsikringer m.v., så al løn bliver udbetalt korrekt og rettidigt.

Vi tilbyder fleksible arbejdsgange, hvor en stor del af de nødvendige indberetninger fra institutionen til os sker via IT-systemer, der også gør det muligt for jer at følge med i den økonomiske status.

Som administreret i fobu, får I en primær lønkonsulent og et engageret lønteam, der blandet andet varetager:

 • Indberetning af oprettelser, ændringer, fratrædelser m.v. i lønsystemet
 • Kontrol af lønindplacering
 • Beregning af feriepenge og afregning til FerieKonto
 • Kontrol af fraværs- og ferieoplysninger
 • Kontrol af ansættelsesbreve fra institutioner
 • Kontrol af tillæg og løndata
 • Opdatering af institutionens løn og lønsimulering i et økonomistyringsredskab
 • Forståelse og fortolkning af regler om barsel og ferie
 • Rådgivning i forbindelse med spørgsmål om sygdom, fleksjob m.v.
 • Hjælper med jeres lønaftaler
 • Vejledning ved planlægning af barselsaftaler og udarbejdelse af aftalerne

Udover det der er omfattet af administrationsydelsen, indhenter fobu refusioner (sygedagpengerefusioner, barselsrefusion, fleksjob m.v.), da vi kan se, at det øger kvaliteten. 

Mulighed for tilkøb
Der er også mulighed for tilkøb i forbindelse med løn.

Interesseret?
Så kontakt os på 33 24 81 00 eller info@fobu.dk

Bliver jeres institution administreret af fobu, tager vi os af jeres regninger, budgetter og regnskab.

I vores system kan I følge jeres månedlige forbrug, samt se simuleret forbrug og resultat. I har også mulighed for selv at simulere effekten af fx et ekstra indkøb eller ansættelse af en ekstra medarbejder m.m.

Det eneste I skal foretage jer er, at godkende elektroniske fakturaer i vores e-faktureringssystem og sende os bilag og kassekladder - resten sørger vi for.

Vælger I administration hos fobu, sørger vores dygtige regnskabsteam blandt andet for at:

 • Opdatere og overføre institutionens budget i økonomisystemet
 • Bogføre og afstemme institutionens kassekladder
 • Foretage betalingskørsel af eFaktura
 • Bogføre og afstemme institutionens løse bilag i forhold til banken, herunder statuskonti (pension, tilskud, kreditorer)
 • Administrere forældrebetaling via PBS for private institutioner
 • Vejlede i forhold til eFaktura, budget, forbrug, kassekladder m.v.
 • Foretage regnskabsafslutning for institutionen med ekstern revision af revisionsselskabet BDO
 • Sikre de månedlige forbrugstal bliver indrapporteret til de kommunale forvaltninger

Udover det der er omfattet af administrationsydelsen, tilbyder fobu prognosesamtaler 1-3 gange årligt á ca. 1-1½ times varighed. Her får I et godt og gennemarbejdet overblik over økonomien. 

Bankkonto i Jyske Bank
Som led i administrationsaftalen opretter vi en bankkonto, der er knyttet til jeres institutions CVR-nr. Det skal I bruge til at modtage kommunalt driftstilskud, betaling af løn m.v. Når vi indgår aftalen, opretter vi bankkonti i Jyske Bank, hvor vi har en samlet aftale. Vi har mulighed for at ændre bankforbindelse efter meddelelse til jeres institutionen.

Der er mulighed for at trække på kredit på bankkontoen. Kreditten bliver ikke forrentet til jeres institution, da et eventuelt udbytte (provenu) tilgår fobu, som stiller kreditfaciliteterne til rådighed.

Bankkontoen er omfattet af de gældende regler vedrørende indskydergaranti, og fobu garanterer ikke indestående i tilfælde af, at banken går konkurs.

Mulighed for tilkøb
Der er også mulighed for tilkøb i forbindelse med regnskab.

Interesseret?
Så kontakt os på 33 24 81 00 eller info@fobu.dk 

Som et led i administrationsaftalen bistår vi i fobu med rådgivning og sparring i forbindelse med alle væsentlige spørgsmål, der vedrører arbejdsgiverrollen, herunder:

 • Rådgivning, forhandling og sagsbehandling vedrørende ansættelser, afskedigelser, fratrædelsesaftaler, sygdom, personaleudvikling og disciplinære sager
 • Overenskomster
 • Håndtering af konflikter
 • Kontakt til faglige organisationer

Mulighed for tilkøb
Der er også mulighed for tilkøb i forbindelse med personalejura og HR.

Interesseret?
Så kontakt os på 33 24 81 00 eller info@fobu.dk 

Hold dig ikke tilbage – Lad os hjælpe med det, der fylder lige præcis hos jer.

I team pædagogik og kommunikation er vi fire medarbejdere; en pædagogisk udviklingskonsulent, en organisationskonsulent, en pædagogisk projektmedarbejder og en kommunikationskonsulent. Vi står til rådighed for alle former for pædagogiske udfordringer og er bl.a. behjælpelig med:


Faglig rådgivning og ledersparring ift.:

 • Pædagogik og pædagogisk udvikling og processtyring
 • Trivsel og arbejdsmiljø
 • Kulturen og kommunikationen på arbejdspladsen
 • Udarbejdelse af læreplaner, APV, mv.
 • Kommunalt tilsyn
 • Faglig handleplan
 • Ledelsesstruktur samt Trio/med. samarbejde
 • Organisering af praksis
 • Vikarbudget og skemalægning
 • Personaleudfordringer/problematikker
 • Sammenlægning
 • Rekruttering
 • Et kritisk blik på institutionens hjemmeside


Vores pædagogiske og organisatoriske konsulenter kan desuden hjælpe med:

 • Pædagogisk udvikling og sparring vedr. børn med særlige behov.
 • Sparring/rådgivning i forhold til børns leg, trivsel, dannelse, læring og udvikling i den pædagogiske hverdagspraksis.
 • Sparring/rådgivning indenfor generelt pædagogisk udviklingsarbejde i jeres dagtilbud.
 • Pædagogisk arbejde med implementering af den styrkede pædagogiske læreplan, herunder fx input til at oversætte og omsætte den til pædagogisk praksis.
 • Processer i forbindelse med pædagogisk tilsyn, herunder fx et ”minitilsyn” før det egentlige tilsyn.
 • Supervision


I er altid velkomne til at ringe eller skrive for at høre nærmere omkring vores ydelser. 

Som en del af administrationsydelsen får I adgang til IT-værktøjer, der gør det lettere at arbejde med ledelsesopgaver og dermed styre institutionens udvikling - både kommunikativt, økonomisk, pædagogisk, politisk og juridisk.  

IT-værktøjerne hjælper både bestyrelse og ledelse med at få overblik over økonomien i forhold til regnskab, løn og medarbejderoversigter. Det giver mulighed for at kompetencestyre medarbejdere og have styr på hvilke børn, der er tilknyttet jeres institution. Som en del af administrationsaftalen får I:

 • E-faktura: Det er lovpligtigt for alle institutioner at anvende elektronisk fakturering. I fobu har vi udviklet et e-faktura system, der sikrer at alle jeres institutions fakturaer, kommer direkte ind i systemet. I systemet har I adgang til at se, kontere og betale jeres regninger ved ganske få klik. En faktura bliver derfor behandlet let, sikkert og uden det store papirarbejde. Med jævne mellemrum lægger vi rapporter for jeres institution ud, så I har overblik over driftssituationen og mulighed for en klar sammenligning mellem jeres institutions drift og budget.
 • Værktøjer til indberetning af løn: For at give jeres institution mulighed for at indberette den forbrugte tid, ferie, sygdom og andre administrative opgaver i forbindelse med lønadministration, har fobu investeret i et system hos KMD. Systemet sørger for, at administrationen af løn sker nemt og smidigt. Samtidig med at indberetningen sker gnidningsløst, kan I selv lønsimulere, så I hele tiden kan følge med i lønsituationen og udviklingen for jeres institution.
 • Samlet økonomisk overblik: Vores økonomiværktøj samler jeres institutions informationer fra løn og drift, så I løbende kan følge jeres samlede budget og forbrug.

Mulighed for tilkøb
Der er også mulighed for tilkøb i forbindelse med IT-værktøjer og support

Spørgsmål?
Så kontakt IT-afdelingen på 33 24 81 00 (Tast #3 for IT) eller support@fobu.dk

23. juli 2020