Efter formand for fobu, Ida Balling, havde budt velkommen, indbød direktør Henrik Vagner de tre paneldeltagere til at fortælle, hvorledes de tænkte om selvejende/private dagtilbud. Panelet gav bredt udtryk for, at selvejende/private ses som vigtige bidragsydere på området. Forhold som bl.a. det særlige engagement, den store stemme forældrene har, og at selvejende/private er båret af stærke værdier og stor historie, blev fremhævet som værende det unikke ved selveje/private.

Undervejs i dialogmødet blev der henvist til den nye strategi for børn og unge i København, hvori man kan læse om udvalgets ambitioner bl.a. omkring tidlig indsats, - de første 1000 dage. I kan læse publikationen på linket her. Fra salen blev der givet udtryk for, at det er godt med ambitioner, men problemet med politiske ambitioner er ofte, at andre skal udføre disse under forudsætninger og vilkår, der ikke muliggør dette.
I dialogen blev der derudover talt om vigtigheden af anerkendelsen af de mange pædagoger, der dagligt yder en kæmpeindsats ikke mindst i forhold til fastholdelse og rekruttering. Betydningen af ferielukning blev også fremlagt for politikerne med stort fokus på at se det ud fra et barneperspektiv. Og selvom det er op til de selvejende/private institutioner selv at beslutte, hvorledes besparelsen udmøntes, var der stor forståelse fra politikerne for, at trygheden for de yngste skulle prioriteres højt.

Som oplæg til forhandlingerne om budget 2020 har forvaltningen udarbejdet et forslag til Børne- og Ungdomsudvalget om omlægning af fritidsinstitutioner til KKFOér. Grunden til forslaget er, at hvis fritidsinstitutionerne omdannes til KKFO´er, kan forældrebetalingen hæves, idet institutionen lovgivningsmæssig flytter fra daginstitutionsloven til folkeskoleloven.
Fobu vil i den forbindelse skrive til undervisningsminister Margrethe Riisager og Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg med forslag om en ændring af reglerne for forældrebetaling for fritidsinstitutioner. Undervisningsministeren har dog tidligere valgt ikke at bakke et lignende forslag fra Jesper Christensen op.

Besparelserne på bl.a. rengøring, el mv blev også drøftet. Og selvom det i salen blev konstateret, at der ikke var mulighed for at ændre på beslutningerne om besparelserne, forsikrede panelet alle om, at de ytringer, tilkendegivelser og beretninger, der var kommet frem, havde gjort indtryk. Alt bliver taget med tilbage, og der er ingen tvivl om, at udvalget fik noget at tænke over.
Dette er blot en kort sammenfatning af nogle overordnede pointer, der kom frem under dialogmødet, og vi takker endnu engang for alle de gode input og bidrag, der kom frem – både dem som er nævnt her og dem, som ikke er.

22. februar 2019